పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

86

శృంగారనైషధము


ప్పాట వసించి యుండుట యుపాయమె చూడగ నాల్గుత్రోవలం
బాటలగంధు లొక్కతఱిం బైకొనివచ్చినఁ జిక్కుఁ జిక్కఁడో?

93


చ.

ఉరవడి నేఁగుచోట నొకయుగ్మలి యొల్లెచెఱంగు మేదినీ
శ్వరునిభుజావిభూషణము వజ్రములం దవులంగఁ బాఱినన్
విరిసెను నీవిబంధ మదివిస్మయ మందఁగఁ దోడి భామినుల్
పరిహసనం బొనర్పఁ బతి పాపభయంబున గంప మొందఁగన్.

94


చ.

ఇరువురు నీలనీరజనిభేక్షణ లించినవేడ్కతోఁ బర
స్పర మెదిరించి కాంచనపుబంతులఁ దచ్చనవాటు లాడఁగా
ధరిణిపుఁ డడ్డమై చనుడుఁ దద్భుజదండముఁ దాకి మిట్టి బి
ట్టురవడిఁ జెంది గ్రమ్మఱిన నుబ్బురపోయిరి భామినీజనుల్.

95


సీ.

చెలువారు క్రొమ్మించునిలువుటద్దములలోఁ
        బ్రతిబింబములు గానఁబడుటకతన
సికతామయం బైనసీమాంతరంబునఁ
        బాదపద్మంబు లేర్పడినకతన
నలవోకయునుఁబోలె నాకస్మికం బైన
        యంగాంగసంస్పర్శ మైనకతన
దిక్పాలు రొసఁగినదివ్యపుష్పంబుల
        బహులంబు లగుసౌరభములకతన


తే.

విరహవిభ్రాంతి నొక్కొక్కవేళలందుఁ
గళవళపువింతభాషలకతన నప్పు
డెవ్వఁడో యొక్కమాయావి యేఁగుదెంచె
నంతిపురమున కని లోఁగి రబ్జముఖులు.

96