పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

84

శృంగారనైషధము


నాయుధహస్తులై యాయితం బై యున్న
        రక్షివర్గములతీవ్రతకు నవ్వు
నది యెవ్వ రని ప్రతీహారు లెవ్వరి నన్న
        దన్నుఁగాఁ దలఁచి చిత్తమున నొదుగు
నెదురుఁగాఁ జనుదెంచునిందీవరాక్షుల
        కొయ్యనఁ దెరువిచ్చి యోసరిల్లుఁ


తే.

దలఁచి తలఁచి యళీకవైదర్భిఁ గాంచుఁ
గాంచి వేల్పులప్రియవాచికంబు నొడువు
నొడివి తనమాట కచ్చెరుపడుజనంబు
క్రందుసందడిఁ దెలివొందు రాజసుతుఁడు.

84


వ.

ఇవ్విధంబున నేనుంగు మొగసాల గడచి కక్ష్యాంతరంబులు ప్రవేశించి యంతఃపురంబు సొత్తెంచె నప్పుడు.

85


చ.

ప్రిదిలీననీవిఁ గేల సవరించుతలోదరి నోర్తుఁ గాంచి లోఁ
గదిరిన పాపభీతిఁ బడి గన్నులు మోడ్ప నొకళ్లొ కళ్లకై
యెదురుగ వచ్చివచ్చి యొకయిద్దఱు ముద్దియ లొత్తి రవ్విభున్
మదగజరాజకుంభముల మచ్చరికించు కుచద్వయంబులన్.

86


వ.

మఱియు శుద్ధాంతభవనాంతరంబులం జరియించువాఁడు హృదయోత్కంఠాతిరేకంబున.

87


సీ.

సమనుభూతానాదిసర్గపరంపరా
        స్రకృమాకలితసంసర్గముననొ!
లలితకేళీచిత్రఫలకాభివిలిఖిత
        ప్రతిమావిలోకనాభ్యాసముననొ!
యాస్వాదనీయవిహంగపుంగవగవీ
        హైయంగవీనపానాభిరతినొ!