పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

1271 G127 ...... 180 (1) రాజ్య ప్రభుత్వము, అధిసూచన ద్వారా, ఈ చట్టపు నిబంధనల అమలు కొరకై నియమములు చేయవచ్చును.

(2) ప్రత్యేకముగను మరియు పైన పేర్కొనిన సాధారణత అధికార వ్యాపకతకు భంగం లేకుండగను ఈ క్రింది విషయాలన్నింటి కొరకైనను లేదా వాటిలో వేటికొరకైనను అట్టి నియమములు చేయవచ్చును, అవేననగా: -

(ఎ) 15వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద లైసెన్సు మంజూరు కొరకు దరఖాస్తు చేసుకొనుటకు చెల్లించవలసిన ఫీజు;

(బి) 67వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద ఇతర వ్యక్తుల ఆస్తి పై ప్రభావితమగు లైసెన్సుదారుల పనులు;

(సి) 68వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) యొక్క ఖండము. (సి) క్రింద విహితపరచబడినట్టి ఇతర విషయములు:

(డి) 89వ పరిచ్చేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద చైర్ పర్సను మరియు రాజ్య కమీషను సభ్యుల జీతభత్యములు మరియు ఇతర సేవా నిబంధనలు మరియు షరతులు:

(ఇ) 89వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (3) క్రింద ఏ ప్రాధికారి సమక్షమున పదవీ మరియు రహస్య గోపనీయ ప్రమాణములను చేవ్రాలు చేయబడవలెనో ఆ ప్రాధికారి మరియు దాని యొక్క ప్రరూపము మరియు రీతి:

(ఎఫ్) 94వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) యొక్క ఖండము (జి) క్రింద రాజ్య కమీషనుచే విహితపరచబడుటకు అవసరమైన ఏదేని ఇతర విషయము;

(జి) 103వ పరిచ్చేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (3) క్రింద నిధికి వర్తింపచేయు రీతి;

(హెచ్) 104వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద రాజ్య కమీషను తన వార్షిక లెక్కలను తయారు చేయవలసిన ప్రరూపము మరియు సమయము;

(ఐ) 105వ పరిచ్చేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద రాజ్య కమీషను తన వార్షిక ఆ నివేదికను తయారు చేయవలసిన ప్రరూపము మరియు సమయము:

(జె) 106వ పరిచ్ఛేదము క్రింద రాజ్య కమీషను తన బడ్జెటును తయారు చేయవలసిన ప్రరూపము మరియు సమయము;

(కె) 126వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము. (2) క్రింద తాత్కాలిక మదింపు ఉత్తర్వును తామీలు చేయు రీతి;

(ఎల్) 143వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద న్యాయ నిర్ణయాధికారిచే విచారణ జరుపు రీతి:

(ఎమ్) 161వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద విద్యుచ్ఛక్తి ఇన్ స్పెక్టరుకు అందజేయవలసిన నోటీసు ప్రరూపము మరియు సమయము: