పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి కేవు విధాసము. వూతమే తెలుసుకున్నారు. నిజంగా రోమ్-బెర్లికా S*కై యెూo ప్రభుత్త్వాలు రష్వామివాద పడదలచుకున్నానూ 2 అట్ట పడి ఫ్రె ఏమైనా లాభం ఉందా? వారి ఉn 38 জন্ম ; కాదు. రష్యా వంటి మహరను యుద్ధానికి సెూనుకోన డం వలన గామాలు తప్ప ఏవిూ మిగుల.. రస్యాసచి గుంజుకోదగ్గ పారితో సి.సము లేపే లేవు. అయితే ఎందుకీ § మ? రష్యా స్యతిరేక సనూఖ్యను ఒక నపు నాటకానికి శెరగా వాడదలచుకున్నారు. బ్రిటను, ఫాన్సు, ০৪) তে ১৩-ত্ব? మున్నగు ధనాథ్య సామాజ్యవాద దేశాలను ೯ಟ್ಟಿ ఏదైనా ဎံ့ ఉంటుది. ఈ దేశాలు తమతమ సపంచవిస్తృత పమేయాను రక్షించుకోడానికి సంగానులో దిగే సూచ నలు క్ష నుడడం లేదు. వీరివిూద కొంత వేడి పుట్టిస్తే మెల్ల మెల్లగా పేరు తమ ఆయువు పట్టులను త్రిభుజసమాఖ్య దారుల చేతికి అప్పగిస్తారు. వీటిని చేజిక్కించుకొని ఇంకా గిరిచి ఉన్నదంతా అపహరించి పజాస్వామి సభుత్వాలను పీల్చి పిప్పి చేసి పార వెయ్యవచ్చును. ప్రపంచాన్ని తిరిగి విభజించు గ్రS నే సుముహూర్తం వచ్చింది. డెమా సీల అదృష్టదినాలు చెల్లిపోయాయి. విజయలకి రోమ్-బ్సెకా ー&5°8て天o-o @○ డాల విూరి గ్ర వాలడానికి ఉత్సాహపడుతూంది. నేష్పతో * స్వశృంఖలములు తగిల్చి త్రిభుజం వంకకు లాxు لا يج نينية يع వాలి, ఇది వారి రహస్యసీతి. అయితే సానూజ్యనాద దేశా లని కన్ను కప్పడం ఎట్లా? ఆరంభంలోనే వారిని బెదరగొట్ట నా5ు ఆత్మరమణకై నిలబడేటట్టు చేస్తే వేసిన ఎస్త విఫల ഠന്ന -2 كسس మవుతుంది. అందుకై తిభుజమే వారికి క్షేమకరమైన కవచ C -ته