పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


で5oぶ° ప్రపంచయుద్ధమా ? వ్రాశ నేర నే నా చేరుతాయి. లేదా ఏ కాకులై నిల్చిపోతాయి. ఇ క్ష ఉన్న బలవత్తరమైన శక్తి సోవియటు రష్యా ూ* :) Cను టు వారిక ఫాన్సు బిటనులకు పడి రా క్రుండా చెయ్య వచ్చును, అని నియంతలు గుణించుకున్నారు. ఫాన్సు మిత్రిములైన మధ్య యూరపు రాజ్యాలు, బాల్క-ను నాష్ణాలు ఇుళీ) జర్మనీల శిక్షిసామర్థ్యములూ, SY"ర ననూ గుర్తించి ఆకి, మంకోరి కమంగా కాడి వంక కే వురలు తారు, అని వాలు (హేుగా 0 వారు, నవంబరు () - 3 _ లో జర్మనీ వురి యోుక అపూర్వ సమాఖ్యను ఫుట్టించి రాజకీయలోకాన్ని ఆశ్చర్య పెట్టింది. దీనిని ఆంగీ-కమింటరి కౌ పా అంటాను. అనగా రష్యా న్యతిరేక సమాఖ్య జర్మనీ జపానునిద్దరూ సమాఖ్య ద్వాులు. యగారపు వ్యవస్థకంతకూ సోవియటు ఒక్క లేు ముహ-వూరి నంటిదని హిట్లను నటించే వాడు. కావున రష్యాను యూరపు eS*Q-్చ తరిమి వెయ్యడానికి సదరు సమాఖ్య ఏర్పడిందని లోకం భమించాలని (తిసి ఉద్ధేశము. అటు జపాను, రష్యా అంటే దగ్గల్లుతూంది. చీనాలో తాను పూనుకొన్న దు రాకమణకు రష్యా అష్టపడకుండా భయపెట్టాలని జపాను 8చేయుము. రెండు పసి , -లా ఇద్దరు ప్రబలశతువులుండడంవలన RO*&) యుటు క్షి కుక్కిన పేనలా పడి ఉంటుందని వారు విశ్వ స్ని నా , ఆ చిర కాలంgSrt చే ఇటలీకూడా -ఈ సమాఖ్యలో చేరడం చేత ఇు తిభజసమాఖ్య అ oు0ది. & - میر *** میبر اليم _。 (SO (ఎ) - 3 ఏు Oటుర కౌ సమాఖ్యయొక్క- ఆంత్రంగికే దేశ (م) మును ఝూ దప్పి కల ఏ కొదీవు0ది రాజకీయ వేకి లు Oكسسه 2.) Cدہ

  • -*