పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ठ०5^. పపంచయుధ్ధమా? సోవియటు వారు మాతమే ఫాన్సను సనుంచారు. తవుకు ఇష్టం లేని సమస్య వచ్చినట్లయితే యూరపు గాజకీయ వేత ᏬᏇ (كسسـ o അന്ന (نميع అంతు లేని వాగ్వ్యయంలో కాలయాపన చెయ్యగలరు. ఫాన్సుకి Q కిర 言金 O م بتاً لم يمسه كمه ਾਂ అవస్థపంది. eッ2), ్సని *Oxy-o 1ందర్భంలో ఫాన్సు తమలో కలసే రాగా లేదు గనుక సెక్రా లాండు విఘవు సమస్యలో బ్రిటిషువా ) ము భౌవ౧గా ఉ౦డిపోయారారు. ఫాన్సులోనే కొంతమంది యధాసితి వాదులు ఉన్పా రు. జర్మనీ పాంత ‘i. మును జర్మనీ ససెసికంగా చేసుకుం లేు వునఃములైపోయిందా!, ഠന്ന -است تی) @恋) పభుత్వాన్ని నిన త్సాహపరిచారు. ఇదంతా ఫాంకోতি SROc33&১৩ సమాఖ్య వలస వచ్చిన అనర్థపరంపరయని ఫెంచి ధన్యావర్గము గోల త్రారు. హిట్లరుకూడా 8ੇ ప్రచారం చేశాడు. ఇంతలో బిటనకు విశ్వాసభంగం كر رع كي కూడ గని హిట్లు ఒక ప్రకటన చేశాడు. రైకాలాండులోకి పంపిన సైన్యం స్వల్పసంఖ్వాకంగా మాత మే రోంటుంది. ఇప్పటినుంచి _9> సంవత్సరముల దాకా భాంత్రిని గ్రాసాడ డానికి జర్మసీ సిధ్ధంగా 6డేOది. వైమాని సమాఖ్యకు కూడా జర్మనీ అంగీకరిస్తుంది. జర్మనీ నానాజాతి సమితిలో పునః పవేశం చెయ్యడం ఆలోచిస్తుంది. అవి ప్రపంచానికి శ్రోల పాడాడు హిట్లు, అయిన దేదో అయిపోయింది. ఇక ముం S AAAAAA AAAS A SAS SSAS A SAS AAAMA AMMAMMAMSMAMS CCAAAA ماه مه سامی ംബം - దైనా యూరపు నవనౌపునర్నిర్మాణం చెయ్యడానికి అవకాశాలు కనబడతున్నాయని లండను టైమ్సు పత్రిక బ్రిటిషు వారిని ఓఢ్చాది) {&১2 তেও ততে-০তম ఓడవుల్లయ , ఓడ దాటినతర్వాత బోడమల్లయ్య అన్నట్ట రైకాలాండు ససైనికం చెయ్యడం O است: