పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రెండ* పపంచయుద్ధమా ? >. Co సితిలో విజయం పొందుతూంు వారి ఇంటి పరసతి నిలు సుంది. హింటరు దేన్ద గౌరవం పెంపొందిస్తున్నాడు దా; వున 0 دهسس-- ,Yে لاكسسسسه కొ" లతో నర ( , హై సారా లు సహింO వాంల9 ని పజలు ఆణగి వుణగి o.O ఉం: స, జర్మనీ పజలు దేశ గౌరవం ముందర ఆకలిదప్ప Ç ےرہ گیی- كج بما (من حميم. كمي లను కూ గైకా గణించని ధీరుల సడలో స0 దేహం లేదు. వెన్సా ○○○ ○○ విధానం విూద దాడి ੋਹਾਹ జర్మనీని బంధి) చిన તે س--O. Q సంృను $F ) ర$ చెపగలిగినన్నా్ళూ పజలు ఓపిక పడ \ ്നു గ్రా"). కావున పూని ర్చీరు . ) ) స్పెరి యో SJ"రుగు రాజ్చా లను నిర్బం Q_ Q2 )3 -سس. ~ന്ന ధి చడానికి పూనుకున్నాడు. నాజీ పభుత్వమునకు ფიააზ^° బయటనో పయ తిప్పదు • ఆందుచే ) బయటి ప్రళయ మే āూసిన) నిశ్చయి నౌు జర్మనీ యొక్క- పచుడఆయుధ స్టాంg ფაჯ8-ჯ$o-o # هاتير సెళ ను کبيسه * ایرS నిర్మాణ છે. °.3 8$- شت Uc- ()) S))) త్వరలోనే వచ్చే టటు కిన బడింది. Crം ペ ● సా 5 , సాంతం చేజిక్కి_ంచు ^ పేూట) తన ద సిని t ന്ന تن (م రెక్షాలాండు వంకి కు మరల్చాడు. లోకర్నో సంధిషరతుల טר مصمسسل) పకా _) లైను సాంతంలో 下、)之 Sংশ నిలపవునీ, అచ్చట U" اسسسسسO -ெదు , ని గ్రా)ణములు చెయ్యమనీ జగసీ వారు ఒప్పకున్నారు. (T) تھا۔ Ç కాని కేనల జక్షా భూమిలో ఆత్మరకు 3 కె కట్టుదిట్రాలు ( ردع (نع9) سسQ لا 'نی) చేసుకోకూడదని నిష్పాకి కు లెనరూ చెప్పలేరు. కాని ఫాన్సుకు జర్మనీపై ఉన్న అనువూ నంచేతనూ భయంచేతనూ ఈ షరతు విఖింపబడింది. రె కౌలాండులో బలాత్కారంగా సైన్యాలు నిలి, శ్రే బిటను ఫాన్సులు ససైన్యంగా అడ్డు కుంగా రే మెూ ఆు నే భయం హిట్లరుకు లేకపో లేదు. ఆతని సేనాపతులు చొరవ చెయ్యకూడదని వాదించారట. కాని >{J一