పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి క్షేమవిధానము. యుద్రం లేకుండా, ఒక్క తుపాక్షి ల కుండా జరిగిపోయిన తర్వాత హిట్లరు తాను స్వాసం చ్చేన గ్దాల త్రి సమాఖ్య మాటను ఎత్తడం మానేశాడు. ఆతని అవసరం గడిచి aJ" ১ে৩০5. రైకాలాండులో దు శ్రేణులు గిల్డ్మించకుండా హిట్లరు (హేరుకుంటూ చే వేూ అని ఆశ పురు. "కాని ఆ లనూ స్ద కూడా అడియాసయైపోయింది. రైకా న తీరం వెంు జర్మనీ దుర్గాలు నిర్మించుకోగలిగి శే జ్మనీ విూద బల, స యోగం చెయ్యడానికి బిటను ఫ్రాన్సులకు అవకాశం చిక్కి_దు. పశ్చిమ సరిహద్దవిరాద పమాద భయం జే గ్ల సోవడం చేస్తో) జర్మనీ మధ్య యూరపులో తన ఇష్టం వచ్చినట్లల్లా వ్యవహ రించడానికి వీలు కలిగింది. తూర్పు యూరపులోని చిన్నచిన్న రాజ్యాలు భయంచేత దిక్కులు చూస్తున్నాయి. గ్ల- శ్రీ)ఫోశ్రూo ఉన్న లీగును నమ్మి సమిష్టి కేవు సూత్రం అవలంబముగా స్వీకరించడమా? さ3ぎ పబల క్తివంతము గా కనబడుతూన్న జర్మసీని పసన్నంగా చేసుని సఖ్యపడడవూ ? -గ్ర విపువు సమస్యలో సారి గ్ర) తన్నుకు శ్రీ)ున్నారు • జగ్మక్ సైన్యాలు తన విూద పడ را ترک یکم کج یه نها తా తెూ ఆు నే గ్ధ Cనుంచేవ ఖాన్స తన తూర్పు సరిహద్దు 3Oy-oëS అభేద్యమైన దుర్గాలు నిర్మించ కుంది. ६)63 ई تککاشنکه (Maginot)_s: :hr: అంటారు. పపంచంలో ఎక్కడా ఇట్టి దుర్భేద్యమైన ১১৪৭ তন্ত্রর వ్యూహజ్ఞలు చెప్ప తారు. విశేష భాగం ఇవి భూగర్భలో న్మించబడ్డాయి. ఇందులో సైనికులకు సర్వ ਾਂ ర్వములూ ఏర్పరుపబడ్డాయి. రైకాలాండు ససైనికం చెయ్యబడిన తర్వాత ఫాను -ఈ !-- O