పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


でラo。 పపంచయుద్ధనూ 2 J విష వాయువులకు, బౌంబులకు పాణాలు అర్పించారు. వారి స్వాతంత్యం నశించింది. ఇటలీ చర్యను వాగ్రూపంగా ఖండిం చడంలో ఒరి నొక్ర ( Qుం నాగారు గ్రాని యూరపు జాతులు ఎవరూ కూడ నిరపరాధులైన అబిస్సీనియా వారికి ఆత్మరకు ణకై ఆయుధాలుకూడా సప్లయి చెయ్యలేదు. జర్మనీ మాతం కాపట్యం ఏ నిూం చూ లేదు. ૬૭૭) చర్యను ుపేూ రంగO గా ఆ వెూగించింది. ఆOకు లను నెయ్యవద్దని ఎదుర్కొ_ంది. ఈ ఉపకారమును ముస్సోలినీ మరిచిపోలేదు. ఈ మైతియే కమంగా చిక్క బడి ముందుముందు గోము-బర్లినుకాడి (రోమ్-బక్రా ఆక్సిస్ )గా పరిణమించింది. ఫాన్సు బ్రిటనులు తవు తటపటా యింపు మూలంగా ఇటలీని ఎదుర్కో, లేక పోయారు. ఇటలీ నైతినిసంపాదించలేకపోయారు. రెండు విధముల వాస పరాజయంతిన్నారు. యూరపు దృష్టి అంతా ముస్సోలినీమినాద లగ్నమయి ఉండ గా చూసి వ్ర రుగ్ధం కనిపెట్టి హిట్లరు వెర్సాయిల్సు సంధి నిర్ణయాలను 239 650 G 7ত రద్దు చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. జన్మకొ సాంతమైన సా గ్రీ లోయ - ) సంవత్సరముల దాకా అంతర్జాతీయ మిషను వారి అధీనంలో ఉండాలని సరతు ఉన్నదికదా! OP 3 లో డ్ర పాంత మందు పజాసమ్మతి గైకొనబడింది. హిట్లరు సమగమైన నాజీ ప్రచారం كةoo-وع م గ్రం 7్యం సా ప్రజాసమ్మతి అనుకూలంగా నెగ్గించుకో X బ్రి) স্ত্ৰ ৯ৈ3, ত" () సాంతం జర్మనీకి లభించినట్లయితే నేను పూర్తిగా సంతృప్తిపడానని హిట్టరు ఫ్రాన్సుకు అభయం ಇವುಜು ೧೯8> గ్రాrf- వెర్సాయిల్సు నిర్ణయానికి వ్యతి > ピ