పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లీగుకు అగ్నిపరీకు • అబిస్సీనియామినాద దాడి నడిపించాడు. లీగు వారు ఇటలీ 3Οσο & ఆర్థికమైన ఆంకులు పయోగించారు. ఈ ఆంకలనైనా అన్నీ ఒక్క-వూటు పయోగించకుండా క్రమ కమంగా పయోగించాలని లా నెల సమర్థించాడు. ఫ్రాన్సు తన వ్ర* కలిసి రాదని తెలుసంగ్చా బిటను స్ట్రమంగా వెనుదియ్యడం మొదలుపెట్టింది. బిటిషు వారొక్క రే ఇటలీ ఆగహమునకు గురికావడం ఎందుకని నారు తలచి ఉంటూస. అందుచేత వాంగ్రృకూడాగా ఇటలీని ప్రసన్నంగా చేసుకో* వారాలని యత్ని చారు. ఆంకులు వూట వరుసకు అవులు లో ఉండేవి కాని ఇటలీకి ఒత్తిడి కల్గించేటట్టు ఇవేమిరా పయోగింపబడలేదు. ఇటలీ సైన్యానికి సమృద్దిగా నూనె సష్టయి ఉంు కాని అబిస్సీనియాలో విజయ కలగదు. కావున నూనె ఆంకులు ప్రయోగిస్తే ఇటలీ కాళ్లజాచిఉండేది. తప్పకుండా దారికి వచ్చి తన ధోరణి మార్చుకొని ఉండును. నూ నె ఆండ్రులు పయోగిస్తే యూరపులో యుద్ధం తప్పెదని ముస్సోలినీ で58 ంచాడు. యుద్ధం పేగుచెప్పితే వీముఖులుగా ఉన్న డెమాక సీలు ఈ క్ర గసటీ బెదరింపుకి లొంగిపోయారు. ఈ లోపులో ఇటలీని తృప్తిపరచడానికి హెూరు-లా వెల్ గార్ల ఒక పెద్ద పన్నాగం పన్నారు. రూసాయలో పదునాలుగు అణాలు అబిస్సీనియా దేశం ఇటలీకి ఇప్పిస్తామని సూచనలు చెయ్యు 2లో యూ రు . ముస్సోలినీ వీటిని తిరస్క_గించాడు. అబిస్సీనియా సాంతము ఇటలీ సామ్రాజ్యంలో Kల వాంలని పట్టుపట్టాడు • చివరకు ఆతని పట్టు నెగ్గింది. అబిస్సీనియా త్వరలో నే స్వాధీనం అయింది. హతభాగ్యులైన అబిస్సీనియా ప్రజలు >气3