పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లీగుకు అగ్నిపరీక. 73 * Oল-০ జర్మనీలో నిర్బంధ సైనికవరణ విధానము ఆచర ణలో పెట్టాడు. దీని మూలకంగా జర్మనీలో అసఖ్యాకమైన اسسسهÇ C ( برقع సైన్వాలు సంసిద్ద వున్దుతున్నాయి. హిట్లరు కడు నేర్పరి. ఒక -ெ f ) لام - cr) $. చెంప పగిలేటటమే "శ్రీ) 1ూ వుర°క చెంప ముదు పెట్టుకు నే ്റ 9.) )ہ( €.) పటం ఆతిని సొమ్ము, సంధిపతాలను చి౧చి పార వేసూ కొత్త సమాఖ్యలను చేసుకుందామని పగ రాజ్యాలకు ఆతడు ఆశ గొల్పుతూంట `డు. ముఖ్యంగా బిటిషు నా *S సుముఖత్వం సంపాదించాలని ఆ తగు నెగిట నే ఆ౧-జకౌ ੇ Oਾ। ന്ന .۶صیپی సమాఖ్య చేసుకుంటానని శ్రేలియా?ురిఛాడు. నె కాబలం లో బ్రిటనులో పోటీ పడడం తన అభీష్టము కాదని స్పె బిట నుకు మనోనిబ్బరం కలిగి గా, సా డు. సద SS సమాఖ్య ప్రకారము జర్మకా నౌ గ్రౌు ద వు బిటిషు నె కాబల ౧ లో నూటికి gx చో "ప - న స్ప్రి كمد వేు عو ۔-ہ” (. 聯 പ് పాళ్లు J ్పు సూత) ఉంుందని ఏ ర్పాటు బ్రిటిను నౌకాధిపత్యమునకు ఇంక ఉపద్రవం లేదు కదా మ్రిని బ్రిటిషు వారు తృప్తిపడ్డారు. చర్చిలు గారొక్క రే ఇందులో ఆపగ استان G.0 سلسہ లేక పో లేదని శకునం చెప్పాడు. కాగితంమియోగ జగ్మక్రా నె కలు బిటిషు నావిక బలంలో మూడవ వంనప్పటికీ, బిటిషు నె కలు పురాతనము లవడంచేతనూ, జర్మనీ ఇప్పు కొత్త (Cلیسس ف ZS-০ నిర్మిస్తుందిగనుకనూ, -ఈ రెండు నె, ' కా బలము ల శ్రా ర తమ్యమూ ఒకటిలో మూడవ భాగం కాదని ఆతడు వాదించాడు. ※>吸