పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రెంఛ్' ప సంచయుద్ధమా? సక్రౌన ఉంలేు ఫాన్సును థిఃకరించవచ్చునుగదా అని అతడు అనుకున్నాడు. హిట్లను-ముస్సోలినీలు న్చెస్ లో గ్రలుసు కున్నారు. హిట్లరు ఇటలీ యొక్క గొప్ప మిత్రమని ఇటాలి Gరు ET పతికలు త్రసారాలు చది హెయి. నాజీ సిద్ధాంతం ఫాసి సిద్ధాంతం నటి దె కనుక హిట్లరు తనకు ఏకలవ్య శిష్యుడని ముస్సోలినీ అనుకునే వాడు. ఈ అసాధ్యశిష్యుడు గురువుకు పంగనౌవు)ములు సెట్ట నేర్చిన వాడని అతడనుకో* లేదు. ఇటలీ విదేశాంగనీతికి హిట్లు అనుచరుడుగా ఉంటా డని ముస్సోలినీ ఆశ. s"ని నియpతల పథమ సవూ వేన్ద Oలో నారికి ఏ విూ సామరస్యం కుదరలేదు. జర్మనీ యుద్ధానికి సిద్దంగా లేదని హిట్లరు అన్నాడట. జర్మకా ఆయుధ ధారణ "రీగిన కొలదీ యుధంతో పని లేకుండానే జర్మసీ కోరికలు ఈ డేలS తాలవుని ఓట్లరు చెప్పాడట. ముస్సో నీకి విసుగు పుట్టింది. హిట్లు వలస లాభం లేదని ఫాన్సు వంకకు వుర లాల ని ఇటలీ తెలుసుకుంది. ఫెంచివారికి జర్మనీ-ఆస్ట్రియా సమ్మేళనం భయోత్పాతంగా కసబడుతూంది కనుక ఈ సమ్మేళనం కాకుండా, ఇటలీ ఫ్రాన్సుకు తోడ్పడే పద్దతివిూద ఫెంచివారిని స డక ుకోవాలని ముసో లిసి ఎంచాడు. అతని సా చిక్ష పారింది. లాం వేల్ మంతి మూలకం గా ఇటాలోఫెంచి సఖ్యత ఏర్పడిన సమాచారం చెప్పియున్నాము. సాన్సు S* రు ు వేశానునే విశ్వాసం కలగగానే ముస్సోలినీ అబిస్సీనియా దండయాతకు కృతనిశ్చయు డయాడు. అయితే అబిస్బీనియా ఇటలీకి చేసిన అపచారం ఏమిటి ? వాల్-వాల్ అనేచోట ఏదో సరిహద్దు జగడము > ○