పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ন তে-০ స౧ది 6 ్సయిల్సు సంధి నుంచి అపాయం రాకుండా సరిహద్దులు ని గ్రయించాలి). ఫాన్ప_ اساسی به سیستم مسیح" &Ꮙ❍ యొక్క క్షేమం సెక్యూటీ_మ్లందు తేల్చాలి. ఆగర్శ AASAASAA AAAS SSAS SSAS ప్రపచనిర్ల్మాణమ్లు ఆపైన_ఆలోచించవ్చును. అని ఫెరిచి --- ബ:ങ്ങ് ുങ്ങ باپي جيم بونوبوليم غافلم يظ سا سس۔ سمرسیہ - ------- నా నిరు అన్నారు ఫా'ను యొక్క_క శ్రీ ది డ్రీంకోసం రె కొ (Rhine నది ープ一ー ہسپهسالا حسیستی همه ۰ - ممسح- سدیم-سسساحتخم بہبی تصہتی تھی . بیعہ، عمومی سمعیلاد معاہدہ جبهه بیس די-א*אי J مری. నారావు పార్నింఅంతా జన్మసీ నుంచి వేరుచెయ్ల్వాలని వూరి గ్ర లో سسیم- - ۔ -- { ٹ ------ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ______Ce هكتاسسسسسسسسسسسسم-T & S (Marshal foch) మున్నగు వారు * రారు. అయితే ది విల్సనుగారి స్వయంనిర్ణయ సూ తెమ్నకు అవిభాజ్యజాతి 2) Oس--س ന సౌండి Q &ు స్టూగా డా జర్మనీపజలు ఉన్నారు కదా. వారిని విశదీసి ఫాన్సుకింద పెడితే ముందుముందు ముప్పతప్పదు. జర్మనీ ప్రజ్న ముక్క-ముక్కలు చెయ్యడం వీలుపడదు కాని ప్రాన్పుకి, బిటను అమెరికాలు సంరక్షక హోమియో ఇస్తే చాలదా? ఫాన్సుకి ఇ౧ కా జగ్మనీ భయ0 ఉ0టుందా' అని పశ్న చేశారు. మార్ధ లుఫాక్ గొప్ప యుద్ధ వేత్త గొప్ప దూరద స్టికల డెTP $ు - బిటను ఆ) స్పారి "గ్రాలు గ్యారంటీ ఇచ్చినా సరే జర్మనీ ప్రజలు భావి তত e৩০eSMS ఫెంచి జాతి విూద పడక వూ నరు. వెనుక నుంచి రష్యాభయం లేకపోతే ఈ పవూదం ఫ్రాన్సుకు తప్పదు ” అని అతడు వాదించాడు. ఈనాడు వూల్ఫాక్ అమోఘవాక్కు గల వాడని రుజువు అవనే అయింది. రష్యా నుంచి భయం తొలగిపోగానే జర్మనీ వారు ఫాన్సమినాద పడ నేష శ్లారు. so సుడి గుండ్వా సుళ్ళ @8入 @ö% వెర్సా యిల్సు సంధి బయలు వెడలింది. ఇది ఒక మహమ్మాయపు ○3