పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


? جهيم * ആം് రెంచ్స్" ప పn :గయుదూరి 2 (P పాకలో పడింది. ఇందులో విల్సను ఆదర్నాలూ, విజయ శీలురె ఆ శాపూరినులెన మితమnడలి వారి యొక్క_యగా, ノ بسسسسهC ماس ماده వారి ఆశిత నర్తము యొక్క_నుగా, భౌతిక నాం ఛే లూ సంపుటీ

    • . &T)

చెయ్యడం 288○○。ま3でで యిల్పుయోు 20e) 5oઝ-૦ దుర్బలమూ 一つ・ **- .ښــتنه ما ఇందుల్లో వ్రే_న్నైయి. స్తం లోని సెనెనెడెనోములు ఇవి. است صبسته جامِ مصسسسبـيسيسمد” ౧. జర్మసీ వీట ----షాత్రము ఫాన్సకు -W. ༣༥། t -3یلسہ মত 63-০৫ ), 238) میر డు ) సY : SS S SSAS SSAS ఇచ్చి మైస్త్యూలి. బెల్జియంకు మూడు చిన కీలు ఇవ్వాలి,

  • *-**** ۶ م " "خ معاصمجتبی مییابجایی جمعیتضع جیسی به= هواپ سمجتبيي مسي برای کاسیس 象

"కు రేవు మె సెయిల్ • (MGmel) మితమడలి (Allies) & ఆస్పగించాలి. -ఈ రేవు సాంతాన్ని రు నా వ్ర ల్సిు యేనియా عبير (Lithuania) Yeo నతంగా ఆ కమి చుకు for کرلی۔ ది. :- లగ్రా:స్టు క్రి బ్రూ సేక్రా Ο (Lausanne) సాంుము ఇవ్వాలి. (+ గ రి సెల్టీసి నూ (Silesia) о-— (اكسسه తూర్పు (**"९ (l 'russia) కూడా సోలం:క్ష్పు ఇ చ్చేన తు. ෆුයි o'- " را - ఆ పాతిపజల సమ్మవిూద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందు “ਲ੍ਹੇ Ծ՝

| .س-- 。 ○ * ~ § ]..."* ------ همي. بیب* పజా సమ్మతి 6 సె ) స్పెు • ప్రిన్స్ల*నా క్రై). జర్మనీ న కారి వలస

  • , ۳۲۳) ‘‘۔ ( )C(ثلا ساسیس س

۔ Sچیس م "ني Ergo میبر S lo * ് പ്يسه & o'exo (Colonies), ుపనను యొక్క వినిథ దె వ్గా grt ~) --- سمیہ می هي Sيسه ( *می. حمیہ వాకి కుస్న ప ༡སྡོད་ ༤ హగాకు,_ గా క్షా-ం 5 న గనుంచి బ్రT K S 2 لما


4- کیسے کا۔ ---سي- پیشینه *線 イ اسلام 蔓 מיסא" يه موسسه S”مه ష స్పెయి . డాగా గు (Dan Zig) నగరము స్వంతి రేవు సాన * Q ‘i’ ముగా సోలు ఛాగగా గో O కాని). జగ్గ్మనీ వారి ਾਂ,

Ç (Csa r ) cero ox8 సంన్సరముల దాకా ఒక అఁ గాతీయ ന്നു 2ö కమిష కా వారికింద f.౧ డౌన్రి). ఇK్క_డి గొు గనులనండి బొగు )T) (T( بمها ఎగుకోన్రాక్షి , "ను హరి (్పడి0ది. జగ్రఫీ వా Ço గ్రు سهرన్సుకు క్కు- ఇవ్వబడిం C | ) . سه ) قلت ఫెంచి బ్యొగసులకు చేసిన న షానికి ఇది పరిహము. ౧> Y 62.) సంవత్సనాలతర్వాత ੇ ਨੇਂ। పాంతంలో సజ"సమ్మతి ন STC f ---- سدا * \ త కనుకూలం గా ఆ జాలాను పసాదించడం. ന്ന ○ ご