పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సాంత్వన నీతి, ఉంటాయి. ఈ పర్వతాల నాశ్రయించి జెక్కలు ఫెంచివారి వూఱ్ఱS* దుర్గపంక్తి వంటి దుర్భేద్య క డ ము ల ను Ж. О, ООО, СОО పౌష్ట ఖగ్చు సెట్టి నిర్మించుకొని ఆత్మణకు సిద్దంగా ఉన్నారు. సెగా వారినద్ద C)>} ෆLE దిట్టరి సైన్యమూ, - 9' Ο Ο Ο వినూనసంఖ్య ఉంది. ఇ.)ు వటి గెక్కు_ పజాస్వామిక మును వీర్యవంతగా ఉంచడం హిట్లరు భావి "ర్యక్రమముసకు క్షేమం కాదు. සීහූ పతారించడం ఎటా RO సమస్య (یع జెకోస్లోవేకియాకు విసద్బీ జము అ క్క డ ఉం డే సండేట్రక్రొ- జర్మనుల్లో ఉ౧ది. స్ప్లేగ్రి సంఖ్య 37 e1&x e9 তে তত ఉంది. ఈ సు డేటనులు పర్వతములకివతల నలస వచ్చిన వారు. వెర్పాయిల్సు సంధినాటి అల్పసంఖ్యాకవగ్గ ని(నూ వు కము పకారము ఈ జర్మనులకు కొన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వ వలసి ఉంది. కాని జెక్కు_లు ఈ నిర్ణయమును విశేషముగా మన్నించినట్లు కనబడదు. సు డేటస్ జర్మనులను ఉపకరణంగా ఉపయోగించి జెక్కు అధికారాన్ని కూలదోయడానికి హిట్లను ఎత్తు వేశాడు. కానాడ్ -- క్రా లీక్ష" అనే సు డేటస్ జరః నాయకుని దగ్గగ కు తీసుగొని హిట్లరు さ寸恋)ざ○アマe)o7ャマ సు డేట్రుక్షా- ప్రాంతంలో వ్యతిరేక పచారం సాగించాడు. వల్ a F-8ూలో హెక్రాలీక్రా కొన్ని షరతులు కోనాడు. వీటిని కారల్ బాడ్ పరితులు అంటారు. సు డేటన్ జర్మను లకు జెక్కు_ రాజ్యంలోనే స్థానిక స్వపరిపాలనాధికారం e念oでな一 లని కోరాడు. ఇది యుక్తమే. ఇది గాక సు డేటనులలో జర్మ స్సీ లో వలె నేషనల్ సోషలిజం స్థాపించనివ్వాలనీ, : رمان که F一F一