పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"ত০5/* పపంచయుధ్ధమా? దు రాక్రమణ జరిఫితే బ్రిటిషు వారినికూడా యుద్ధంలోకి &oず。 పరిస్థితులేర్పడకపోవని హెచ్చరించాడు. జెకోస్లావేకియాకు ఇంతిమంది పబలమితులు ఉండడం చూసి హిట్లరు జF-, గత పడ్డాడు. కాని ఆతడు దీక్షించిన అఖల జర్మన్ ఏకీకరణానికి c و) ఎట్టి అడ్డంకులను ఆతడు వున్నించదలచుకో లేదు. 9 م) Xö యుస్థానంతరం ఏర్పడిన చిన్న రాజ్యలలో జెకోస్లోవేకియా,పరిపాలనా సౌష్టవము నందేమి, పజాస్వామిక ఆదర్నాభిమానమునం దేమి, పారిశామిక కౌశలమునంచేమి అగ్రస్థానం వహించింది. జర్మనీ యొక్క- బెదిరిలన్గులకు లొంగని ర్యక్యములు కల చిన్న జాతి టేక్కు- పజాస్వామిక మొకట. నానాజాత్రి సమితియందును, సమిష్టి కేమవిధానము నందునూ జెక్కు_ అధ్యకుడు డాక్టరు గుమ్మ్య్ గిగా గ్రి క్రి విశ్వాసం మెండు. యూరపు తూర్పు భాగంలో ఫాన్సు యొక్క- పదవు మితము జెకోస్లోవేకియా. సాన్సమికాద ఎప్పడైనా హిట్లరు కత్తికట్టవలసివస్తే వెనక నుంచి జెకోవేకియా జర్మనీమినాద పడకుండౌ (50 డౌలి. జెక్కు-పజా స్వామికము యొక్క- వ్యూహ ಸ್ಥಿತಿ జర్మనికి చాలా అపాయకరమైనది. “జెక్కు రాజ్యము ఒక పొడుగైన బల్లి ఆకారం గా కనబడుతు )ది. ఈ బళ్లి వెన్ను పోలండును తాకునూ ఉంది. దీనియొక్క_ కడుపు హంగేరీ, ఆస్ట్రియాలవివాద నిలిచింది. దీని ముక్కు జర్మనీ లోపలి క్షి చొచ్చుకుపోయింది,” అని ఒకరు వ్రాశారు. ఈ బల్లి ముక్కుభాగము వజ్రకఠినమైనది. ఈ పాంతంలో సు డేటస్ పర్వ TE*లు జర్మనీ బొహిది మియా ల నడుము పెట్టని కోటలా g-ూ