పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

72

తృతీయాశ్వాసము


చ.

సరసిజమిత్రతేజమున సంతతతప్తశరీరులై నిరం
తరమును దీవ్రదుఃఖమున ధైర్యము జాఱఁగ క్షుత్తృషార్తులై
మొఱలిడుచున్ మహోష్ణమున మోములు వాడఁగఁ బుణ్యులార! యీ
తరువున మీరు వ్రేలెడువిధంబది దెల్పుఁడు నిశ్చయంబుగన్.

49


క.

చలనమునొందని నామది
చలియింపఁదొడంగె నేఁడు చర్చింప మహా
త్ములు మీరలు మిముఁ జూచిన
నలరదె దయ యెట్టివారికైనను దిరమై.

50


క.

ఏపని సెప్పిననైనను
నోపికఁ దత్కార్యభార మొనరించెద నీ
రూపమున మీరు దుఃఖితు
లై పరఁగఁగ నేల భూరుహస్థితు లగుచున్.

51


వ.

దేవలుం డట్లు దయాపూర్వకంబుగాఁ బలికినవచనంబులకు సంతసించి త
ద్వృక్షనివాసు లిట్లనిరి.

52


క.

పనివడి దయ నీ విచ్చటి
కిని వచ్చితి వమరపూజ్యకీర్తులు వెలుగన్
మునివర మద్వృత్తాంతము
వినుపించెద మవధరింపు వీనులు దనియన్.

53


వ.

అనిన నట్ల కాక యనుఁడు.

54


సీ.

మత్స్యదేశంబున మానితంబై యొప్పు
       పుష్పకన్యానామపురవరంబు
దేవలుండన మహీదివిజుండు గలఁడు త
       త్పురమున నాచారపూర్ణుఁ డనఘుఁ
డతఁడు బ్రహ్మజ్ఞానియై యనవరతంబు
       బ్రహ్మచర్యంబునఁ బరఁగుచుండుఁ
బుణ్యతీర్థస్నానపూతాత్ముఁడై తపో
       ధ్యానసంయుక్తుఁడై తనరువాఁడు