పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

73


నతని వంశాబ్ధిభవుల మే మనఘచరిత
యామహాత్ముఁడు సద్గృహస్థాశ్రమమున
నిలిచి సంతానహేతువై వెలసెనేని
కలుగు మాకును నూర్ధ్వలోకములసుఖము.

55


గీ.

అతఁడు వైవాహికక్రియ నలరఁడేని
త్రిదివమునఁ దర్పణాంజలి తృప్తి లేక
నడవవలయును బాతాళనరకమునకు
వితతదుఃఖార్తు లైనట్టి పితరులకును.

56


క.

ఇదికర్మమయమహీజము
తుద మొద లెఱుంగగరాదు తోయజభవునిన్
గుదియఁగఁ దివియక పోదిది
యదవద స్రుక్కించుఁగాని యణఁగదు విప్రా!

57


వ.

మఱియు నరుండు మునిఋణంబు దేవఋణంబుఁ బితౄణంబు నను ఋణత్ర
యంబున సంభవించు. నం దస్ఖలితబ్రహ్మచర్యంబున మునిఋణంబువలనను ,
నగ్నిహోత్రక్రియాకలాపంబున దేవఋణంబువలనను, బరమసాధ్వియగు
కులసతియందు సముత్పాదితంబగు సంతానంబునఁ బితౄణంబువలనను
ముక్తుండై యనంతరంబు సంసారంబు పరిత్యజించి చతుర్థాశ్రమస్వీకారం
బునఁ బరమలోనివాసుం డగు. న ట్లగుటం జేసి ఋణంబులు దీర్ప సమర్థుండు
గాని జ్ఞాననిష్ఠునకునైనను సంభవించు యథార్థజ్ఞానంబు ఋణవిమోచన
పర్యంతంబు పునర్జననంబునకుఁ గారణంబగుఁ గాని పునరావృత్తిరహితలోక
నివాససౌఖ్యకరంబుగాదు. మహీరుహంబు గ్రమక్రమంబునఁ బల్లవితంబును
గోరకితంబును బుష్పితంబును నై తుదఫలంబుఁ జూపునది దోహదసంస్కార
సమయంబున ఫలంబుఁ జూప శక్తంబగున ట్లాశ్రమత్రయంబున ఋణవిముక్తి
నొంది దేహి యంత వైకుంఠంబను ఫలంబు నొందు. వర్ణాశ్రమసమేతు
లగువారలకు గర్మకాండప్రతిపాదితంబులగు చత్వారింశత్సంస్కారంబు
లను సాధనంబే ప్రధానంబు. అది శరీరంబునకు జననకారణం బగునట్లు
సంభవించి శరీరకర్మమూలంబున సంస్కృతుండై విప్రుం డనంబఱగు. నవ్వి
ప్రుండు ఋణత్రయవిముక్తుండై పరమపదంబునకుం జను నని యామహీరుహ