పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

67


బొలుపొంద నమృతసంపూర్ణకలశిడిగ్గి
       హర్ష మందఁగ మందయాన యగుచుఁ
బార్శ్వంబులను దేవభామలు కర్పూర
       నీరాజనంబులు నెమ్మి నొసఁగఁ
గమ్మపూఁదేనియల్ గ్రమ్మంగ నవపారి
       జాతపుష్పప్రవర్షములు గురియ
దరవిహసితంబు మోవిపైఁ దళుకులొత్తఁ
దెలిగటాక్షాంచలోద్భూతదృష్టి నిగుడ
హరిసమీపంబున కరుగ నమ్మహాత్ముఁ
డాతలోదరి కరపద్మ మంది యచట.

24


క.

ఆలింగనమున నయ్యమృ
తాలయ నాత్మీయహృదయమం దిడుకొనినన్
శ్రీలలన చూచి రోష
ప్రాలంబితవదన యగుచుఁ బతి కి ట్లనియెన్.

25


చ.

సరసిజనేత్ర నీకుఁ బ్రియసఖ్య మొనర్చెనె యీవధూటి య
న్యరమణి కాక్రమింపఁ గడిదై మదనాప్తగృహం బనంగ సు
స్థిరమగుయుష్మదుజ్జ్వలవిశేషభుజాంతరమందు నిల్చె నే
తరుణికినైన నాత్మవిభు దాసిన భామిని సైఁపవచ్చునే.

26


గీ.

అట్లు గావున భువనవిఖ్యాత యగుచుఁ
జెలఁగుచుండెడు నట్టియీతులసిభామ
భవదుదారాంఘ్రిభక్తి చేపడినదైన
భూరుహాకారసహితయై పొలుచుఁగాక.

27


వ.

అని హరిప్రియ నుడివినవచనంబులకుఁ జిన్నఁబోయి కన్నీరు ఱెప్పలనిం
చుచు సంతసం బుడిగి వేదనాయత్తచిత్తయై నిల్చియున్న యాతులసిలలనం
గనుంగొని పరమదయాపరిపూర్ణుండై చక్రధరుండు సాంత్వనపూర్వకం
బుగా నిట్లనియె.

28