పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

47


ని మహిమ ననేకరూపముల నిర్జరకోటి నుతింప దేహముల్
ప్రముదితుఁ డై ధరించుటకుఁ పద్మజ కారణ మాన తీయవే.

62


క.

అని పలికిన నారదసుర
మునితో నయ్యబ్జభవుఁడు ముద మలరఁగ ని
ట్లనియెను దరహసితశుభా
ననుఁ డై ధారాళవాక్యనాదం బొదవన్.

63


సీ.

వినుము నారద జగద్విభుఁ డైన విష్ణుఁ డ
       త్యధికదయాపూర్ణుఁ డగుటఁ జేసి
నిజజన్మకర్మవర్ణితకథామృతపాన
       మునఁ బుణ్యఘను లైన మనుజవరుల
జన్మముల్ దొలఁగించి శాశ్వతపదము నొం
       దించుటకై ధాత్రిఁ దెల్వి మీఱ
బహువిధరూపసంప్రాప్తుఁ డై యుద్భవం
       బందుట కాక దుష్టాత్ము లైన
దనుజకీటకముల ఘనదర్ప మణఁపఁ
దద్రమాధీశకరసంగతప్రసిద్ధ
చక్రధారాసముచ్చలత్జ్వలనజనిత
విస్ఫులింగంబు చాలదే విమలచరిత.

64


శా.

ఆ నారాయణుఁ డాదికాలమున దేహప్రాప్తిమై నున్న జీ
వానీకంబులు పాపమూలముల సంప్రాప్తంబు లైనట్టి నా
నానేకాంతకలోకదుర్గతుల నత్యంతంబు దుఃఖింపఁ ద
న్మానవ్యాప్తి హరింపఁ బూని జముతో మధ్యస్థుఁ డై యి ట్లనున్.

65


సీ.

శరణాగతార్తరక్షయ మాకు సహజవ్ర
       తం బ దెయ్యెడ నైన దండహస్త
వారిఁ బ్రోవఁగఁ బూని వసుధలోన జనింతు
       కణఁక రక్షస్సంహరణమిషమున