పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

11


క.

మధుకైటభు లను రాక్షసు
లధికబలోద్దాము లగుచు నంతట నస్మ
ద్వధసేయఁ బూని నప్పుడు
విధివశమున నిద్రఁ దెలిసి విష్ణుం డచటన్.

50


గీ.

పవ్వళించియుండి బాహుద్వయంబున
వారితోడ యుద్ధవైభవంబు
సలుపు నంత దివ్యసంవత్సరంబులు
నూఱుపదులు చనియె నూత్నచరిత!

51


శా.

ఆరాత్రించరవీరఘోరకదనవ్యాపారసత్వోద్ధత
శ్రీరాజత్కరపంకజోజ్జ్వలుఁడు లక్ష్మీనాథుఁ డాదైత్యులన్
వారింపంగ నుపాయముం దలంచుచో వా రాత్మలన్ మెచ్చి కో
పారంభంబులు మాని సత్యవచనవ్యాహర్త లై రిట్టుగన్.

52


క.

వెయ్యేఁడులు బహుబలమునఁ
గయ్యంబొనరించు నీదు ఘనవిభవముతో
నెయ్యముగ వరము నొసఁగెద
మెయ్యది ప్రార్థింపవలయు నిచ్చదలిర్పన్.

53


మ.

అనినన్ వారలలోడ నిట్లనియె నత్యంతంబు తత్పుండరీ
కనవాక్షుం డసురేంద్రులార మహితఖ్యాతిన్ మదీయాయుధం
బున మీరల్ మృతినొందఁగావలయు సన్మోదంబుతో వాంఛితం
బన నీ యొక్కటి యే వరం బడిగెదన్ వ్యక్తంబు గా నియ్యెడన్.

54


క.

ఈరీతిని వరమడిగిన
నారాయణమూర్తితోడ నయమొప్పఁగ నా
ఘోరాసురవరు లిట్లని
రారూఢిని మాట దిరుగనాడక దృఢులై.

55


క.

వరమిచ్చెద మని పలికిన
వర మడిదితి వనఘ నీకు వలసిన యట్లా
వర మొసఁగితి మిఁక నీ వొక
వర మియ్యగవలయు మాకు వనజదళాక్షా!

56