పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

12

ప్రథమాశ్వాసము


మ.

మెఱుఁగుల్ గ్రాలెడి వేఁడిశస్త్రములచే మిన్నందుచున్ జ్వాలలన్
దఱచై మండెడు వహ్నిచే నొరులచేతంగాక సంప్రీతితో
నెఱి నస్మద్వధ సేయఁగా వలయు నిర్నీరప్రదేశంబునన్
వర మిట్లియ్యఁగఁజాలితేని యశముల్ వర్ధిల్లు నీకియ్యడన్.

57


వ.

ఇట్లు మధుకైటభులు ప్రార్ధించిన నంత నారాయణుం డట్ల చేసెద నని తదీ
యశిరంబులు కరంబులం బట్టికొని యంతరిక్షంబున నొండొంటితో బిట్టు
వగులం దాఁకించిన నాక్షణంబ తద్దనుజవీరులు మృతిఁ బొంది సందియంబు
లేక విష్ణుసాయుజ్యంబు నొందిరి, అంతఁ దచ్ఛిరంబులవలన నుడుగక
వెడలు మేదోరక్తంబు జలమధ్యంబునం బడి తెట్టువ గట్టిన నది మేదిని
యనం బరఁగె నయ్యెడ నప్పరమపురుషుండు కూర్మాకారంబు ధరియించి
తదాధారంబై నిలిచి యండమధ్యభారభరణంబునకు నిజాంశం బైన
శేషాకారంబును తద్కోణభారభరణంబునకు నణిమాదిగుణాంశనిర్మితంబు
లను నెనిమిది దిగ్గజంబులను నియమించి యమ్మేదినీమండలంబు చలనంబు
నందకుండెడు నట్లుగా హృదయాంశంబు లగు మేరుమందరహిమాచలమా
ల్యవత్పారియాత్రగంధమాదనవింధ్యాదిపర్వతంబులు కీలాభావంబునం గీలు
కొలిపిన నంత నమ్మేదినికి నచల యను నామంబు గలిగె మఱియును.

58


గీ.

అట్టి మధుకైటభాసురహననసమయ
విపులతామససంజాతవిష్ణురోష
మణఁగ నేరక తద్దేహమందు వెడలి
రుద్రుఁ డనఁ బరఁగెను ఘోరరూప మంది.

59


క.

ఆరుద్రుఁడు నిజరౌద్రా
కారంబు ధరించి వివిధగర్జనముల ది
గ్ధారుణి వణఁకఁగ నప్పుడు
నారాయణమూర్తిఁ గాంచె నతకంధరుఁడై.

60


క.

హృదయంబున సుజ్ఞానం
బొదవఁగ నారుద్రుఁ డంత యుక్తవయస్సం
పదఁ బొదలుచుఁ దన్మూర్తిని
గదిసినుతింపం దొడంగె ఘనవాక్ప్రౌఢిన్.

61