పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

10

ప్రథమాశ్వాసము


క.

నేరుపు దలకొనఁగఁ దదా
భారం బై యట్టి తోయతత్వములోనన్
దారుకొని నిలువ నతనికి
నారాయణ నామ మపుడు నాణెంబయ్యెన్.

45


వ.

తత్ప్రకారంబున జలమధ్యసంస్థాపితం బగు నట్టి బ్రహ్మాండకరండం బపా
యంబునం బడకుండుట తదాధారరూపంబు గైకొనిన యట్టి నారాయణ
మూర్తి నిజతేజంబున బాహ్యాంతరంబు లాక్రమించి యంత విరాడ్రూపం
బు గైకొని పుండరీకవిశాలనయనుండును, గంబుకంధరుండును, విశాలవ
క్షస్సముజ్జ్వలుండును, గరచతుష్కోపశోభితుండును, సర్వలక్షణసమేతావ
యవపరిపూర్ణుండును, రత్నకిరీటాంగదహారకుండలగ్రైవేయకకౌస్తుభాభర
ణుండును శ్రీవత్సవనమాలాంగుళీయకపీతాంబరహేమరశనావిభూషితుం
డును నై జలతత్వం బగు శంఖంబును, తేజస్తత్వం బగు సుదర్శనంబును,
నభస్తత్వం బగు నందకంబును , వాయుతత్వం బగు శార్ఙ్గంబును, గర్మమ
యంబు లగు బాణంబులును ధరియించి కాలపురుషరూపం బగు గదఁ గేలం
బూని నిత్యానపాయిని యైన లక్ష్మీరూపం బగు యోగమాయకు నాశ్రయం
బై సర్వవ్యాపకుం డగుటం జేసి విష్ణు నామంబుఁ గైకొని ఛత్రంబును జామ
రంబును శయనంబును నాసనంబును నుపధానంబును నుత్తరీయంబును బా
దుకంబులును నై నిజశరీరభేదంబున శేషనామంబు గల పన్నగేంద్రభో
గం బను దివ్యమంగళతత్వంబున శయానుండై పరబ్రహ్మనామంబున నట్టి
హిరణ్మయాండాభ్యంతరంబుననుండి తత్పయోరాశిమధ్యంబున యోగని
ద్రావశుం డై యుండె నా సమయంబున.

46


క.

ఆవిష్ణుని నిర్మలనా
భీవనరుహమందు భువనబీజాంకుర జ
న్మావాసహేతు వన నే
నావిర్భూతుండ నైతి నాత్మభవుఁడ నై.

47


వ.

అయ్యవసరంబున.

48


క.

ఆపరమమూర్తి నిజమా
యాపరిషిక్తాత్ముఁ డగుచు నతిముదమున ని
ద్రాపరవశుఁ డై యుండ స
మావృతతత్కర్ణయుగళ మలసంభవు లై.

49