పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

108

చతుర్థాశ్వాసము


హమూలంబునఁ బుండరీకుండు మోక్షధర్మాపేక్షుండై యుండె నంతఁ బదునా
ల్గవదినంబునఁ దత్కపిలుండు శిష్యసమన్వితుండై సంధ్యాదికృత్యంబులు
దీర్చి యమ్మహీవల్లభునిఁ గనుంగొని మనంబున నచ్చెరువంది యతనిఁ జేరం
జని యిట్లనియె.

81


గీ.

రాజ్యసుఖము మాని రమణుల విడనాడి
భోగసరణి మీఱి బుద్ధి దప్పి
యడవిలోన నుదక మాహారముగ నిట్లు
బడలఁదగునె నీకుఁ బార్థివేంద్ర.

82


క.

జననాంతరసుకృతంబుల
జననాథుండగు నరుండు జనపతి యయ్యున్
మునివేషముఁ గోరినఁ బశు
వనరే తద్భూమియందు నఖిలజనంబుల్.

83


వ.

అని పలికిన మునీంద్రునకు రాజచంద్రుండు ముకుళితకరుండై నమస్కృతి
పూర్వకంబుగా నిట్లనియె.

84


చ.

గురువులు గాన మీ కెదిరి కొంచెపువాక్యము లైనఁ బల్కరా
దరయఁగ రాజ్యవైభవము లస్థిరముల్ జననవ్యయంబు లె
వ్వరికిని నైన నిత్యములు వర్ణన చేయఁగ వీనిచేత ని
ద్ధరణిని సాధ్య మేయది నతప్రియ మీదయ చాలకుండినన్.

85


క.

క్లేశంబు జాఱె నాశా
పాశంబులు వీడె నణఁగె భవరోగంబుల్
గాసిల్లె మత్కలుషములు
వాసెను మీదర్శనమున వరమునివంద్యా.

86


చ.

సురపతివంద్యపాదయుగశోభితుఁడై యఖిలాండనాథుఁడై
పరఁగుచు దేవదేవుఁడగు పద్మదళాక్షుఁడె దైవ మంచుఁ ద
త్పరమమతంబె ముక్తికి నిదానమునా విలసిల్లునంచు నే
నెఱిఁగితి కొంతకొంత భవదీయముఖాంబుజవాక్యవైఖరిన్.

87


క.

నలినాక్షభక్తియోగము
తెలిపితి తదుపాసనావిధిప్రయతనముల్