పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

109


దెలియంగ నానతీయఁగ
వలయును మునినాథ భువనవర్ణితచరితా.

88


క.

అని యీరీతిం బలికిన
జనపతి నీక్షించి మిగులసంతత మొదవన్
మునినాథుఁ డతనితో ని
ట్లనియెను గ్రమ్మఱ నుదరవిహసితాననుఁడై.

89


సీ.

జననాథ వినుము నిస్సంశయంబుగ నీకుఁ
        దెలిపెద సర్వంబుఁ దెలిసికొనుము
జగమున సంతతాచారపూతాత్ములై
        కర్మయోగంబున ఘనులు ద్విజులు
చర్చింపఁ దద్విప్రసంస్కృతులై తద
        ర్థాచారసహితులు రాజవరులు
తన్మహీపాలకర్తవ్యార్థకర్మ
        ప్రవర్తులు తదనుజ్ఞవైశ్యజనులు
బాహ్మణోత్తమసేవనాభక్తిదక్క
నతులకును శూద్రజనులకుఁ జలుపవలయు
నట్టికర్మంబు లెచ్చోటనైనఁ గలుగ
వట్లుగావున వారు పుణ్యాత్ము లనఘ.

90


క.

ఉర్వీతలమున మనుజుల
దుర్వహకలుషాగ్నులకును దోయద మగుచున్
సర్వాధికార మనం జను
సర్వేశ్వరపాదభక్తి చర్చింపంగన్.

91


క.

తఱచుగా విఘ్నము లెదిరినఁ
బరితప్తుఁడుగాక విష్ణుపదపంకజసు
స్థిరభక్తితోడ మనుజుఁడు
చరియింపగవలయు సుగుణచరితుం డగుచున్.

92


క.

యోగంబున విఘ్నితుఁ డగు
భాగవతోత్తముఁడు సిరులఁ బరగుచు విపులన్