పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

13 ప్రథమాశ్వాసము

క. కంఠీరవవిక్రమునక, కుంఠప్రతిభునకు దానగుణసురభికి శ్రీ
కంఠాంఘ్రి కమలనయనో, త్కంఠావైకుంకునకు నఖండితధృతికిన్. 83

క. దుగ్ధపయోధిసుధారస, ముగ్ధేందుధరాట్టహాస మురహరశయ్యా
దిగ్ధూర్ధర [1]కరటిఘటా, స్నిగ్ధయశోదిగ్ధరోదసీకుహరునకున్. 84

క. చెంచుమలచూఱకారున, కంచితబాహాపరాక్రమాధారునకున్
పంచారామవధూటీ, పంచాస్త్రవిహారకేలిపాంచాలునన్. 85

క. శ్రీవీరభద్రవేమ, క్ష్మావరరాజ్యాభివృద్ధి కారణమునకున్
లావణ్యరూపసంపదఁ, బూవిలుకానికిని బెండపూఁడన్ననికిన్. 86

వ. అభ్యుదయపరంపరాభివృద్ధిగా నాయొనర్పంబూనిన యిమ్మహాప్రబంధంబునకుఁ గథానాయకుండైన భీమేశ్వరమహాదేవునకుఁ బ్రియధామంబైన దక్షారామపురవరం బెట్టిదనిన. 87

దక్షారామపురవర్ణనము

సీ. పర్యంతమందారపారిజాతకవనీ, రమమాణనిర్జరీసముదయంబు
సరిసరసాసిద్ధవరనారిసంపూర్ణ, గంభీతరపరిఖాపయోధి
ప్రబలచింతారత్న పాషాణసంఘాత, వప్రరేఖాచక్రనలయితంబుఁ
గామధేనుసహస్రకఠినరింఖాటంక, దళసదంతురితరథ్యాముఖంబు
తే. భద్రపాతాళభైరవపాలితంబు, గుహవినాయకరక్షణాకుంఠితంబు
సప్తమాతృకపరివారసంకులంబు, వసుమతీనూపురము దక్షవాటిపురము. 88

సీ. కాంతిసంపద నేల కైవార మొనరింప, విధుబింబమున నుద్భవించిరనిన
మాధుర్యగుణ మేల మాటిమాటికిఁ జెప్ప, నమృతాబ్ధి నవతారమందిరనినఁ
దేజోవిశేషంబు తెఱఁగు పల్కఁగ నేల, విద్యుల్లతలలోన వెడలిరనిన
మోహనాకృతి యేల మునుమాడి కొనియాడఁ, బుష్పచాపునివింటఁ బుట్టిరనిన
తే. సంభవించిరి గంధర్వజాతి ననినఁ, గలితనం బేల పెన్నాటకంబు సేయ
ననఁగ భీమేశ్వరునిఁ గొల్తు రప్పురమున, సానులనుపేరి యప్సరశ్చంద్రముఖులు. 89

మ. మొరయింపన్ మర్తుఁ డిక్షుచాప మనిశంబుం దక్షవాటీమహా
పురమధ్యంబున ముజ్జగంబు గెలువన్ బుత్తెంచులీలం బురం
దరవిశ్రాణితదేవతాభుననగంధర్వాస్సరోభామినీ
చరణాంభోరుహనూపురస్వనములన్ జంకించు ఝంకారముల్. 90

శా. గంధర్వోపనిషద్రహస్యములు వక్కాణింతు రాలాపనం
బంధప్రస్ఫుటఝంటుఝంటుపదగుంభస్థాపవర్గావళీ

  1. కరటిఘటా = దిగ్గజములన్నియుఁ దెలుపను ప్రయోగాంతరములు మృగ్యములు