పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

133


అది గావున నుత్తమనాయికా నాయక గర్భజనిత లైన యాసానులు సానురాగంబున నీశానుని, భీమేశ్వరుని ఘుసృణముకుళితాపాంగంబులు కుంచితాకుంచితభూతంబులు విస్మయోత్పాదనతావకంబులు, ప్రసన్నంబులు, ప్రేమరసపూర్ణత్రపావృతారంభంబులు, నవలలితంబులు, పులకావళికారణంబులు, భావజగర్భితంబులు, విస్మృతనిమేషంబులు నైన వీక్షణంబులఁ దదీయలావణ్యపూరం బాస్వాదించువిధంబు నభిలషించుట దెల్పుచందంబున హృదయంబు నాకర్షించుచాడ్పునఁ జాఘరవ్యజనవీటికాకరండపాదుకాముకురదీపికాసంగీతనాట్యాద్యుపచారసేవావిశేషంబులఁ బ్రతిసంధ్యంబును బాల్యంకికాసేవాబహిర్విజయాది భోగావసరసమయంబున సేవించుచుండుదురు.

80


తే.

దక్షవాటీపురీచతుర్ద్వారములను, భీమమండలికాపుణ్యభూమియందు
శంభులింగప్రతిష్ఠలు సంఘటించి, యెల్ల వేల్పులు ప్రార్థించి రిందుధరుని.

81


వ.

ప్రార్థించి శ్రీ భీమేశ్వరమహాదేవునివలన నాత్మప్రతిష్ఠితశంభులింగంబులకును వరం బడిగిన నవ్విరూపాక్షుండు వారుకోరినట్ల భుక్తిముక్తిప్రదానసామర్థ్యంబులు, స్వలింగంబులకుఁ గలుగ ననుగ్రహించె.

82


తే.

సప్తసింధువునకు భీమశంకరునకు, నడుమ నింద్రేశ్వరము పాపనాశనంబు
దృష్టిమాత్రన భుక్తిముక్తిప్రదంబు, దేవలోకాధిపతిసంప్రతిష్టితంబు.

83


క.

భీమయదేవుని దక్షిణ, భూమీభాగమున యజ్ఞపురుషేశ్వరది
వ్యామృతలింగము భోగ, శ్రీముక్తివిభూతిదాయి సేవకతతికిన్.

84


ఆ.

అగ్నికుండ మనఁగ నచ్చోట నున్నది, ధాత్రిభుక్తిముక్తిధాతునీవి
దానఁ దీర్థమాడి తర్పణ మొనరింప, బితరు లూర్ధ్వలోకగతులు గండ్రు.

85


తే.

కృత్తికాతారకంబులఁ గీలుకొన్న, దినమునం దగ్నికుండికాతీర్థ మాడి
శంభునగ్నీశ్వరునిఁ జూచు సజ్జనులకు, లలితకరతలధాత్రీఫలంబు ముక్తి.

86


సీ.

అగ్నీశ్వరునిమ్రోల నగ్నికుండికకూప, తటదేశమున నుండు దక్షకుండి
యది సర్వపాపౌఘ ముదిరఝంఝానిలం, బాకూపమునకు యామ్యంబునందు
దాక్షాయణీదేవి త్రైలోక్యజనయిత్రి, చలిగొండరాచూలి వెలసియుండు
దక్షగుండమునఁ దీర్థం బాడి యర్థితో, దాక్షాయణీదేవి దక్షపుత్రి


తే.

నసితపక్షాష్టమీతిథియందు నొండె, మఱి చతుర్దశియం దొండె మహితబుద్ధిఁ
జేసి దండప్రణామంబు సేయునపుడు, కాంచు మోక్షంబుఁ బ్రాణనిర్గతమునందు.

87


వ.

ఆయుత్తరంబున వీరభద్రప్రతిష్ఠితంబు చెంగట నిఋతిలింగంబు భీమనాథేశ్వరునికిఁ బడమట వరుణప్రతిష్టితం బగు వరుణలింగంబు వరుణకుండంబునఁ దీర్థంబాడి వరుణనక్షత్రంబున వరుణేశ్వరదేవుని దర్శించిననరుండు భవబంధనంబులం