పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

132

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


తే.

దేవదర్శనమాత్ర సంధిల్లు భుక్తి, కొందఱకు దక్షవాటికాక్షోణియందు
దేవదర్శనమాత్ర సంధిల్లు ముక్తి, కొందఱకు దక్షవాటికాక్షోణియందు.

77


తే.

గీతవాదిత్రనృత్యంబు కేవలంబు, శంభునకు సార్వకాలంబు సంభ్రమింప
నప్సరస్స్త్రీల నర్పించె నాఱుమాఱు, బాలలను యువతులను జంభభంజనుండు.

78


శా.

ఆవంశంబున సానికూఁతులయి దివ్యస్త్రీలు దుగ్ధాబ్ధిమ
ధ్యావిర్భూతలు మీనకేతనుని పుష్పాస్త్రంబు లెక్కాలమున్
సేవాదక్షతఁ గొల్తు రిందుధరునిన్ శ్రీదక్షవాటీశ్వరుం
గైవల్యాధిపు భీమనాథుని లసత్కారుణ్యపాథోనిధిన్.

79


వ.

మఱియు మహనీయ దేవగంధర్వాస్సరవేశ్యాజాతిసంజాతకాంతాచికురతిమిరాంగసుమంగళ విభావరీలలాటశశికళావిలాసద్వితీయభ్రూలతాలాసికాలాస్యలలితరంగభూమియు, నయనశంబరానుబంధనవకందర్పపతాకయు, నధరబంధూకకుసుమయు, వికాసవిభ్రమశరద్వేళాకంబుకమనీయకంఠయు, బిబ్బోకసరిదంబుధరవేణియుఁ, బృథులతాచక్రవాకయుఁ, గరపల్లవస్ఫురణపర్యాయవల్లీమతల్లీపన్నగపరిషత్తునుం బోలెఁ బ్రకటితవిలాసమన్మథలీలయుంబోలె, రతిసుఖసంపత్సంపాదనలంపటకుముదినియుంబోలె, రాజానుకూలదర్శన కేశభరంబునఁ గృష్ణవదన, వచోమనోహరవశంబున మంజుఘోష, మధ్యంబున మండోదరి, యూరుయుగళంబున రంభ, కనకభూషణధారణంబున రుక్మిణి, సురతకళాకౌశలంబున దక్షిణ, తనువున భద్ర, పుష్పాస్త్రద్వితీయజన్మభూమి కారుణ్యవతి, తారుణ్యవతి, కాంతిమతి, కమనీయవతి, వినయవతి, విభ్రమవతి, విజ్ఞానవతి, వితీర్ణవతి, త్రపావతి, భూషణవతి, భూషణమరీచిజాలాకారవిగ్రహ యగుట విద్యుద్దండంబువలనను బ్రసవపరిమళహారిణి యగుటం బారిజాతకోరకంబులవలనను, నిశ్వాసామోదకారిణి యగుట
మలయమారుతంబువలనను, నిఖిలేంద్రియామోదకారిణి యగుట నటనామృతంబువలనను, మాధుర్యజన్మభూమి యగుట నిక్షుకాండంబువలనను, బ్రభవించెనో యనఁ బ్రశంసాస్పదంబైయుండు నవ్వంశంబునం దిందుముఖుల యాననచంద్రమండలంబులయం దభ్యర్ణరోహిణీపాశశృంఖళోద్వృత్తినింబోలె లాంఛనహరిణంబు ప్రవేశింపవెఱచు; నాచంచలాక్షుల దృగంచలస్ఫురణంబు లించువిలుకానికిం బంచబాణంబులు పువ్వులగుట నవ్వుటాలమాట; యప్పణంతుల లలాటకర్పూరతిలకంబు దర్పకునకు ధవళాతపత్రంబు శశాంకబింబం బనుట బొంకు. ఆ పువ్వుఁబోణుల కఱివంకకనుబొమ్మలె యంగజునకు సింగిణివిండ్లల్లచెఱకువి ల్లనుట కల్ల; యత్తొయ్యలుల నెత్తావి యూర్పుగాడ్పులె ఫుష్పబాణునకుఁ బ్రాణసఖులు చందనాచలసమీరణంబు సఖుం డనుట యకారణచిత్రప్రత్యావహంబు.