పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

134

శ్రీ భీమేశ్వరపురాణము


బాయును; భీమేశ్వరు వాయువ్యదిగ్భాగంబున వాయుప్రతిష్ఠితం బగు వాయులింగం బుండు వాయుకుండంబున దీర్థంబాడి వాయులింగంబును సందర్శించిన నరుండు మోక్షలక్ష్మిం గూడు; సోమేశ్వరలింగంబు సోమప్రతిష్ఠితంబు, సోమనక్షత్రంబున సోమకుండంబునఁ దీర్థంబాడి సోమేశ్వరదేవుని దర్శించిన నరుండు భుక్తిముక్తిసంసిద్ధిం బొందు.

88


తే.

బాదరాయణుఁ డత్యంతపరమనిష్ఠ, సప్తసింధుసమీపదేశంబునందుఁ
దపముఁ గావించి శంభుసంస్థాపనంబు, జేసె నత్యంతభక్తివిశేష మమర.

89


క.

పంచాక్షరమంత్రమును జ, పించుచు సత్యవతిసుతుఁడు పెద్దయుఁగాలం
బంచిత యోగసమాధి భ, జించెన్ దా సంప్రతిష్ఠ జేసినశంభున్.

90


వ.

ఒక్కనాఁ డమ్మహాదేవుండు త్రిగుణమూర్తులగు బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానులచే సముపాస్యుం డగుచు బాదరాయణునకుఁ బ్రత్యక్షం బగుటయు.

91


మ.

కురిసెం బువ్వులవాన మత్తమధులిట్కోలాహలాన్వీతమై
విరిసెం దిక్కులు మందమందగతలన్ వీచె న్నభస్వంతుఁడున్
మొరసెం దుందుభు లొక్కయుమ్మడి నభోమూర్ధావకాశంబునన్
బొరసెన్ సమ్మద మెల్లలోకముల కప్పుణ్యాహకాలంబునన్.

92


క.

ఆడిరి యచ్చరలేమలు, పాడిరి గంధర్వపతులు పరమమునీంద్రుల్
గూడిరి బహువిధంబులఁ గొని, యాడిరి యందంద నద్భుతావహభంగిన్.

93


క.

కొందఱు తాండవమాడిరి, కొందఱు పరిహాసకేలి గొఱలిరి మఱియుం
గొందఱు బాహాయుద్ధం, బందంద ఘటించి రమ్మహాసంఘమునన్.

94


వ.

వ్యాసర్షి కనుగ్రహం బొసఁగి యప్పరమేశ్వరుండు కూడినయశేషమునులను సర్వయోగీశ్వరులను సకలదేవతల నుద్దేశించి యిట్లని యానతిచ్చె.

95


క.

ఈ యున్నవారలందఱు, నాయానతి వినుఁడు నెమ్మనంబులలోనం
బాయం బెట్టుఁడు సంశయ, మీయర్థము వేదములకు నెక్కుడు సుండీ.

96


తే.

అర్కుఁ డెబ్భంగి నభమున కాభరణము, భువనముల కెల్ల నాభంగి భూషణంబు
దక్షవాటీపురము భోగమోక్షవిభవ, పావనం బందు విశ్వాసపరులు గండ్రు.

97


క.

త్రిభువనములయందును మా, కభిమతములు పెక్కులైన నారామము లం
దభిమానమింత సేయము, విభవాస్పద మైనదక్షువీటింబోలెన్.

98


తే.

వినుఁడు సత్యంబు సత్యంబు వెండిసత్య, మాత్మలోన విచారించి యానతిత్తు
దక్షవాటంబుకంటెఁ దీర్థంబుననిఖిల, మేదినీమండలంబున లేదు లేదు.

99


గీ.

వాఁడిగోర్గొండిఁ గన్నులు దోఁడియైన, నడుగు లడిదంబుచేతఁ జక్కడచియైన
నొండుకడకేగుటలు మాని యుండవలయు, డక్కుమాటలు దక్షవాటంబునందు.

100