పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

128

శ్రీ భీమశ్వరపురాణము


తే.

శరణు ఖేచరదేవతాసార్వభౌమ, శరణు త్రైలోక్యసతతరక్షాధురీణ
శరణు దక్షిణకాశికాస్థాననిలయ, శరణు భీమేశశంకర శరణు శరణు.

46


క.

హర! సర్గస్థితినాశన, కర! సంసారాబ్ధితరణఘనతరచరణాం
బురుహప్లవ! రక్షింపుము, శరణాగతులైనమమ్ముఁ జంద్రాభరణా.

47


క.

అపరాధశతము లోఁగొను, మపరిమితకృపావిధేయ యార్తశరణ్యా
త్రపుసీకుసుమాభరణా, కపర్ది! జటాజూటకోటిఘటితశశాంకా.

48


తే.

సుప్రకాశుండవగు మునిశ్వప్రకాశ, శర్వ! సర్వేశ! త్రిపురభంజన! గిరీశ!
యనుచు నందంద నందఱు నభినుతింప, నచట భీమేశ్వరేశ్వరుం డభవుఁ డపుడు.

49


ఉ.

సన్నిధిచేసి వారలకు శాక్కరకేతుఁడు సుప్రసన్నుఁడై
యెన్నిక కెక్కఁగా వరము లిచ్చె ననేకము లింతనుండి నా
మన్నన దక్షవాటిక సమస్తమహీవలయంబులోన నా
పన్నుగఁదీర్థరాజపదభాజన మయ్యెడు నెల్లకాలమున్.

50


క.

ఈ దక్షారామమునకు, మేదినిఁగల తీర్థకోటి మిగులకయుండున్
మేదురకరుణాగరిమను, సాదరముగ ఖచరసిద్ధజనహితబుద్ధిన్.

51


తే.

దక్షుఁ గీర్తించి యాచంద్రతారకంబు, దక్షవాటిక సకలతీర్థంబులందు
నుత్తమంబుగ వరి మిచ్చి యుందు మిచట, నేర్పుగను నేరికినిముందు నేను నుమయు.

52


సీ.

యజ్ఞకుండంబునయందుఁ దీర్థంబాడుఁ, బాయ కెవ్వండు నా భక్తుఁ డతఁడు
గ్రుంకు ఱేపులు సప్తగోదావరంబునఁ, బాయ కెవ్వండు నా భక్తుఁ డతఁడు
ద్వాదశక్షేత్రయాత్రావిధాన మొనర్చుఁ, బాయ కెవ్వండు నా భక్తుఁ డతఁడు
దక్షవాటీమహాస్థానంబునం దుండు, బాయ కెవ్వండు నా భక్తుఁ డతఁడు


తే.

తెరువునడిచెడువారికి నిరవు చేసి, ధాన్యములు నెయ్యి నూనె వస్త్రములు లవణ
మాదిగాఁగల యాత్రాపదార్థసమితిఁ, బాయ కెవ్వండు పెట్టు నా భక్తుఁ డతఁడు.

53


క.

మాటలు వేయియు నేటికిఁ, జాటించెన్ శివుఁడు వేడ్క జగములలో ము
న్నీటి దరి దక్షవాటికి, సాటిగఁ దీర్థములు లేవు సత్యము సుండీ.

54


తే.

బ్రహ్మవిద్వాంసులకుఁ బాశుపతియతులకుఁ, బెట్టు ధనధాన్యవస్త్రాన్నభిక్ష మెవ్వఁ
డక్షయగుణంబుగాఁగ నీదక్షవాటి, వాని కలవడు నిజము కైవల్యపదవి.

55


తే.

చప్పరంబొండె గుడియొండె జవికయొండెఁ
గలుమఠం బొండె నిల్లొండెఁ గట్టి పెట్టి
బ్రహ్మయోగీశ్వరుని నుంచు భక్తి నెవ్వఁ
డతఁడు మాన్యుండు పూజ్యుండు నతులితముగ.

56