పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్వరముతో గూడినదిగాను, నేత్రమందు కన్నీరు గలదిగాను, అధికధ్వని గలదిగాను, గొప్పదిగాను, ప్రక్కలు పిసికికొనునదిగాను ఉండునవ్వు అతిహసిత మనఁబడును.

భయానకరసలక్షణం

విభావై రనుభావైశ్చ సాత్వికై ర్వ్యభిచారిభిః,
నీతస్సదస్యరస్యత్వం భయమేవ భయానకః.

373


రక్షఃపిశాచభల్లూకవ్యాఘ్రవ్యాళాదిదర్శనం,
శూన్యారణ్యగృహారామశ్మశానాదిప్రవేశనం.

374


యుద్ధదస్యునృపద్రోహవికృతోగ్రస్వనా అపి,
అస్యాలంబనముద్దీప్యై భవేయుస్స్వేద ఏవ చ.

375


ముఖోష్ఠతాలుకంపాస్యశోషౌ పార్శ్వావలోకనం,
శ్యామాభో ముఖరాగశ్చ నిష్కాంతభ్రాంతతారకాః.

376


ప్రణామః కాందిశీకత్వ మంగుళిత్రాణచర్వణం,
సహాయాన్వేషణాది స్యాదాంగికై ర్వాచికై స్తథా.

377


శరణం భష్మ మే యుష్మద్దాసో౽హం రక్ష రక్ష మాం,
అభయం దేహి మే తాతేత్యాదిరప్యస్య సాత్వికాః.

378


సర్వే౽నుభావకా యస్య త్రాసావేగౌ శ్రమో మృతిః,
విషాదశ్చాపలం మోహశ్చింతాజాడ్యమపస్మృతిః.

379


ఏతే సంచారిణః ప్రోక్తా భరతాగమవేదిభిః,

విావానుభావవ్యభిచారిసాత్వికభావములచే సదన్యరస్యత్వమును బొందింపఁబడినదై యుండుభయస్థాయి భయానకరస మౌను. ఈరసమునకు రాక్షసుఁడు, దయ్యము, భల్లూకము, వ్యాఘ్రము, పాము మొదలైనవానిని జూచుట; శూన్యమైన అడవి, ఇల్లు, తోట, శ్మశానము మొదలయినవానియందు ప్రవేశించుట, జగడము, దొంగ, రాజద్రోహము, వికారముగను ఉగ్రముగను ఉండుస్వరము మొదలయినవి ఆలంబన మౌను. దీనికి చెమట ఉద్దీపనము ముఖము