పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వికసితమైనగండప్రదేశములతోఁ గూడి వికాసమును బొందిన ముఖనేత్రములు గలదిగాను కొంచెము చూడఁదగిన దంతములు కలదిగాను నుండునది హసిత మనఁబడును.

విహసితలక్షణం 3

ఆకుంచితాక్షిగండం యత్సస్వరం మధురం తథా,
కాలాగతం సాస్యరాగం తద్వై విహసితం భవేత్.

369

వంచఁబడినచూపును చెక్కిళ్లను గలదిగాను, మధురముగాను, ఆసమయమందు వచ్చినదిగాను, ముఖవిలాసముతోఁ గూడినదిగాను ఉండునవ్వు విహసిత మనఁబడును.

ఉపహసితలక్షణం 4

ఉత్ఫుల్లనాసికం యత్తు జిహ్వాదృష్టినిరీక్షణం,
ఆకుంచితాంసకశిరః తచ్చోపహసితం భవేత్.

370

వికసించిన ముక్కు గలిగినదై నాలుకయందు కంటిచూపు గలదై వంచఁబడిన భుజము శిరస్సును గలదిగా నున్ననవ్వు ఉపహసిత మనఁబడును.

అపహసితలక్షణం 5

సస్వానహసితం యత్తు సాశ్రునేత్రం తథైవ చ,
నిష్కంపితాంసకశిరస్తచ్చాపహసితం భవేత్.

371

ధ్వని గలిగి కన్నులనీళ్లతో గూడి భుజశిరస్సులు తలయును గదలక నవ్వెడునవ్వు అపహసిత మనఁబడును.

అతిహసితలక్షణం 6

సస్వరం సాశ్రునేత్రం చ వికృష్టస్వన ముద్ధతం,
కరోపగూఢపార్శ్వం యత్తచ్చాతిహసితం భవేత్.

372