పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చక్షుఃప్రీతిలక్షణం 1-టీది

చక్షుః ప్రీతిః స్పృహా రమ్యే దృష్టే వాలంబనే శ్రుతే,
కౌతుకస్వేదరోమాంచహర్షవిస్మయసాధ్వసైః.

300


చాపలస్తంభలజ్జాద్యైరనుభావ్యో భవేదయం,

రమ్యమైన ఆలంబనము వినఁబడినదిగాని చూడఁబడినదిగాని కాఁగా, దానియందుఁ గలిగిన ఇచ్ఛ చక్షుఃప్రీతి యనఁబడును. ఇది సంతోషము, స్వేదము, పులకరింపు, హర్షము, ఆశ్చర్యము, సాధ్వసము, చాపలము, స్తంభము, సిగ్గు మొదలయిన వానిచేత భావింపఁదగినది.

చింతాలక్షణం 2-వది

కేనోపాయేన సంసిధ్యేత్కదా తేన సమాగమః.

301


దూతీముఖేన కిం వాచ్యమిత్యాద్యూహో విచింతనం,
అత్రానుభావా నిశ్వాసధ్యానస్రస్తాంగతాదయః.

302


వలయాదిపరామర్మస్వేదాంబుపులకాదయః,
శయ్యాసనాదివిద్వేష ఇత్యాద్యాః స్మరకల్పితాః.

303


నిర్లక్ష్యవీక్షణం చైవమాద్యాస్స్యుర్విక్రియా మతాః,

కోరిక ఏయుపాయముచేత ఈడేరును? అతనితోడ నెప్పుడు కూడిక కలుగును? చెలులతో నేమి చెప్పి పంపవచ్చును? అని ఊహించుట చింత యనఁబడును. ఇందు నిట్టూర్పు, ధ్యానము, దేహము సోలుట, హస్తాభరణాదులను చేతితో తడవుట, చెమట, పులకరింపు, శయ్యాసనాదులయందు విద్వేషము, నిర్లక్ష్యవీక్షణము మొదలైనవి గలుగును.

సంకల్పావస్థాలక్షణం 3-వది

మనోరథస్స్యాత్సంకల్పస్తత్సమాగమగోచరః.

304


ఔత్సుక్యస్వేదరోమాంచ స్మృతిశ్వాసాక్షిమీలనైః,
బాహ్యార్థస్యాపరిజ్ఞానేనానుభావ్యో భవేదసౌ.

305