పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ముందుచెప్పినరాగమే తనసంవేద్యదశను పొందుటచేత ప్రకాశితమై ఆశ్రయ ముండువఱ కుండెనేని యది అనురాగ మనఁబడును. కొందఱు ప్రీతిని రతిభేదమని చెప్పుదురు.

ఉత్సాహస్థాయిలక్షణం

శక్తిధైర్యసహాయాద్యైశ్శీలశ్లాఘ్యేషు కర్మసు.

255


సత్వరా మానసీవృత్తి కుత్సాహస్తత్ర విక్రియాః,
కాలాద్యవేక్షణం ధైర్యత్యాగారంభాదయో౽పి చ.

256


సహజాహార్యభేదేన స ద్విధా పరికీర్తితః,

శీలశ్లాఘ్యములైన కార్యములయందు శక్తి, ధైర్యము, సహాయము మొదలయినవానిచేత త్వరగా ప్రవర్తించు మనోవ్యాపారము ఉత్సాహస్థాయి యౌను. అందు సమయమును జూచుట, ధైర్యము, త్యాగము, ఆరంభము మొదలైనవి గలుగును.ఇది సహజోత్సాహస్థాయి యనియు, ఆహార్యోత్సాహస్థాయి యనియు నిరుదెఱఁగు లౌను.

శోకస్థాయిలక్షణం

బంధువ్యాపత్తిదౌర్గత్యధననాశాదిభిః కృతః.

257


చిత్తక్లేశకరశ్శోకస్తత్ర చేష్టా వివర్ణతా,
బాష్పోద్గమో ముఖే శోషస్స్తంభనిశ్వసితాదయః.

258

బంధునిషయమైన విపత్తు, దుర్గతి, ధననాశము మొదలైనవానిచే గలుగు చిత్తక్లేశకరమైనవృత్తి శోకస్థాయి యనఁబడును. అందు దేహకాంతి మాఱుట, కన్నీరు కలుగుట, ముఖము వాఁడుట, స్తంభము, నిట్టూర్పు మొదలైనవి గలుగును.

విస్మయస్థాయిలక్షణం

లోకోత్తరపదార్థానామపూర్వాలోకనాదిభిః,
విస్తారశ్చేతసో యస్తు విస్మయస్స నిగద్యతే.

259