పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క్రియాస్తత్రాక్షివిస్తారో సాధూక్తిపులకాదయః,

లోకోత్తరమైనపదార్థములను అపూర్వముగఁ జూచుట, వీనిచేఁ గలుగు మనోవిస్తారము విస్మయస్థాయి యనఁబడును. ఇందు నేత్రవైశాల్యము, శ్లాఘించుట, పులకరింపు మొదలైనక్రియలు గలవు.

హాసస్థాయిలక్షణం

భాషణాకృతివేషాణాం క్రియాయాశ్చ వికారతః.

260


తౌల్యాదేవ పరస్థానా మేషామనుకృతేరపి,
వికారశ్చేతసో హాసస్తత్ర చేష్టాస్సమీరితాః.

261


దృష్టేర్వికాసో నాసోష్ఠకపోలస్పందనాదయః,

పలుకులు ఆకారము వేషము పని వీనివికారముచేతను, ఇవి పరస్థలవాసులవైనయెడ సహజముగా నుండినను, వెక్కిరించుటచేతను, గలుగు మనోవికారము హాసస్థాయి యనఁబడును. ఇందు వికారపుచూపు, ముక్కు పెదవి చెక్కిళ్లు వీనికదలిక మొదలైనవి గలుగును.

భయస్థాయిలక్షణం

భయం తు మంతునా ఘోరదర్శనశ్రవణాదిభిః.

262


చిత్తస్యాతీవ చాంచల్యం తత్ప్రాయో నీచమధ్యయోః,
ఉత్తమస్య తు జాయేత కరణైరతికారణైః.

263


అనుభావ్యో భవేత్కంపముఖసంశోషణాదిభిః,

ఆకస్మికముగా భయంకరవస్తువులను జూచుట వినుట మొదలైనవానిచేతను, తప్పిదముచేతను గలుగు మిక్కిలిచిత్తచాంచల్యము భయస్థాయి యనఁబడును. ఇది ఉత్తమ మధ్యమ నీచాశ్రయమై ముత్తెఱఁగు లౌను. దీనిని వణఁకుట, ముఖము వాడుట, మొదలైనవానిచే నెఱుఁగవచ్చును.