పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విషాద ఇతి విఖ్యాతో భరతార్ణవపారగైః,
స విషాదస్త్రిధా జ్యేష్ఠమధ్యమాధమసంశ్రయాత్.

194

తానారంభించినపని సాగకుండుట, ఇష్టపదార్థాప్రాప్తి, విపత్తు, తప్పు వీనివలనఁ గలుగు ననుతాపము విషాద మనఁబడును. ఆవిషాదము ఉత్తమ, మధ్యమ, అధమముల యాశ్రయమువలన మూఁడుతెఱఁగులు గలది యగును.

జ్యేష్ఠవిషాదో యథా

సహాయాన్వేషణోపాయచింతాద్యా ఉత్తమే స్మృతాః,

ఉత్తమునివిషాదమందు సహాయమును వెతుకుట, ఉపాయచింత మొదలైనవ్యాపారములు గలుగును.

మధ్యమవిషాదో యథా

అనుత్సాహశ్చ వైచింత్యం వైక్లబ్య మవిలోకనం.

195


విషాదే మధ్యమే ప్రోక్తా భ్రాంత్యాద్యాశ్చైవ విక్రియాః,

మధ్యమునివిషాదమందు ఉత్సాహము లేకయుండుట, మిక్కిలి చింతించుట, కార్యాకార్యములు తెలియక యుండుట, ఎవరిని తలయెత్తి చూడకుండుట, భ్రమించుట మొదలయిన క్రియలు గలుగును.

అధమవిషాదో యథా

రోదనశ్వసితధ్యానముఖకోణాదయో౽ధమే.

అధమునివిషాదమందు రోదనము, నిట్టూర్పు, ధ్యానము, ముఖము వంకర మొదలైనవి గలుగును.

ఔత్సుక్యలక్షణం

కాలాక్షమత్వమౌత్సుక్యం అభిలాషాదిహేతుజం,
త్వరయా గమనం శయ్యాస్థితేరుత్థానచింతనే.

197