పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆస, ద్వేషము, మొదలైనవానిచే మనస్సులోఁ గలుగు లాఘవము చాపల మౌను. అందు యోచింపక కౌగిలించుకొనుట, చూచుట, వెళ్లుమనుట, కఠినపుమాటలు, కొట్టుట, ఆజ్ఞాపించుట మొదలైనచేష్టలు గలుగును.

హర్షలక్షణం

మనోరథస్య లాభేన సిద్ధియోగ్యస్య వస్తునః,
మిత్రసంగాచ్చ దేవాదిప్రసాదేన చ కల్పితః.

176


మనఃప్రసాదో హర్షస్స్యాదత్ర నేత్రాస్యఫుల్లతా,
ప్రియభాషణమాశ్లేషః పులకానాం ప్రరోహణం.

177


స్వేదోద్గమశ్చ హస్తేన హస్తసంతాడనాదయః,

మనోరథముయొక్క సిద్ధియోగ్యమైనవస్తువుయొక్క లాభముచేతను, మిత్రుల సంగమముచేతను, దేవతాదులప్రసాదముచేతను గలిగింపఁబడిన మనఃప్రసాదము హర్ష మనఁబడును. ఇందు ముఖము కన్నులు వికసించుట, ప్రియము పలుకులు, కౌఁగిలించుట, పులకరించుట, చెమట గలుగుట, చేతులు తట్టుట మొదలైనవి గలుగును.

ఆవేగలక్షణం

చిత్తస్య సంభ్రమో యస్స్యాదావేగో౽యం స చాష్టథా.

178


ఉత్పాతవాతవర్షాగ్నిమత్తకుంజరదర్శనాత్,
ప్రియాప్రియశ్రుతేశ్చాపి శాత్రవవ్యసనాదపి.

179

మనసుయొక్క తడబాటు ఆవేగమౌను. ఆయావేగము ఉత్పాతావేగమనియు, వాతావేగమనియు, వర్షావేగమనియు, అగ్న్యావేగమనియు, మత్తకుంజరదర్శనావేగమనియు, ప్రియశ్రవణావేగమనియు, అప్రియశ్రవణావేగమనియు, శాత్రవవ్యసనావేగమనియు కారణానుసారముగా నెనిమిదితెఱఁగు లగును.