పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మనఁబడును. అందునుండి గలుగుభావములు సాత్వికము లౌను. అవి స్తంభమనియు, స్వేదమనియు, రోమాంచమనియు, స్వరభేదమనియు, వేపథువనియు, వైవర్ణ్యమనియు, అశ్రువనియు, ప్రళయమనియు నీయెనిమిది సాత్వికభావము లనఁబడును.

స్తంభలక్షణం

స్తంభో హర్షభయామర్ష విషాదాద్భుతసంభవః.

130


అనుభావో భవేదత్ర నిష్క్రియాంగత్వమేవ హి,

స్తంభ మనుసాత్వికభావము సంతోషము, భయము, కోషము, విషాదము, అద్భుతము, వీనిచేఁ గలుగు నిష్క్రియాంగత్వము.

స్వేదలక్షణం

నిదాఘహర్షవ్యాయామశ్రమక్రోధభయాదిభిః.

131


స్వేదస్సంజాయతే తత్ర త్వనుభావా భవంత్యమీ,
స్వేదాపనయవాతేచ్ఛావ్యజనగ్రహణాదయః.

132

ఎండ, సంతోషము, వ్యాయామము, శ్రమము, క్రోధము, భయము, మొదలైనవానిచేత స్వేదము (అనఁగా చెమట) కలుగును. అప్పుడు చెమటను తుడుచుకొనుట, గాలిని ఇచ్ఛయించుట, వ్యజనగ్రహణము మొదలైనఅనుభావములు గలుగును.

రోమాంచలక్షణం

రోమాంచో విస్మయోత్సాహహర్షాద్యైస్తత్ర విక్రియాః,
రోమోద్గమాద్యాః కథితా విక్రియాస్తత్ర కోవిదైః.

133

ఆశ్చర్యము, ఉత్సాహము, సంతోషము, మొదలైనవానిచేత రోమాంచము కలుగును. అందు గగుర్పొడుచుట మొదలయినవికారములు కలుగును.