పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రూపలక్షణం

అంగాన్యభూషితాన్యేవ ప్రక్షేపార్హైర్విభూషణైః,
యేన భూషితవద్భాతి తద్రూపమితి కథ్యత్తే

91

అంగములు తగినభూషణములచే అలంకరింపఁబడకయే అలంకరింపఁబడినట్లు దేనిచేత శోభించునో యది రూప మనఁబడును.

లావణ్యలక్షణం

ముక్తాఫలేషు ఛాయాయాస్తరళత్వమివాంతరే,
ప్రతిభాతి యదంగేషు తల్లావణ్యమిహోచ్యతే.

92

ముత్యములయం దుండు ఛాయయొక్క తరళత్వమువలెనే అవయవములయందు ఏకాంతి ప్రకాశించుచున్నదో యది లావణ్యమని చెప్పఁబడును.

సౌందర్యలక్షణం

అంగప్రత్యంగకానాం యో సన్నివేశో యథోచితం,
సుస్నిగ్ధసంధిబంధస్స్యాత్తత్సౌందర్యమితీర్యతే.

93

అంగప్రత్యంగములయొక్క చక్కనిసంధిబంధముగల యథోచితసన్నివేశము సౌందర్య మనఁబడును.

ఆభిరూప్యలక్షణం

యదాత్మీయగుణోత్కర్షైర్వస్త్వన్యన్నికటస్థితం,
సారూప్యం నయతి ప్రాజ్ఞైరాభిరూప్యం తదుచ్యతే.

94

ఆత్మీయగుణాధిక్యమువలన తనసమీపముననుండు వస్తువునకు తనసారూప్యమును గలుగఁజేయునది యాభిరూప్య మనఁబడును.

మార్దవలక్షణం

స్పృష్టం యత్రాంగమస్పృష్టమివ స్యాన్మార్దవం హి తత్,