పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

దేహము అంటఁబడియు అంటఁబడనిదానివలెనుండునది మార్దవ మనఁబడును.

సౌకుమార్యలక్షణం

యా స్పర్శాసహతాంగేషు కోమలస్యాపి వస్తునః.

95


తత్సౌకుమార్యం త్రేధా స్యాదుత్తమాదిప్రభేదతః,

అంగములయందు కోమలమైన వస్తువుయొక్క యైనను స్పర్శమును సహింపమి సౌకుమార్యము. ఆసౌకుమార్యము ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమభేదములవలన ముత్తెఱఁగు లౌను.

ఉత్తమసౌకుమార్యలక్షణం

అంగం పుష్పాదిసంస్పర్శాసహం యేన తదుత్తమం.

96

ఏగుణముచేత అంగము పుష్పాదులస్పర్శమునుగూడ నోర్వదో యది ఉత్తమసౌకుమార్యము.

మధ్యమసౌకుమార్యలక్షణం

న సహేత కరస్పర్శం యేనాంగం మధ్యమం హి తత్,

ఏగుణముచేత అంగము కరస్పర్శమును సహింపదో యది మధ్యమసౌకుమార్యము.

అధమసౌకుమార్యలక్షణము

యేనాంగమాతపాదీనామసహం తదిహాధమం.

97

ఏగుణముచేత దేహము ఎండ మొదలయినవానిని సహింపదో యది అధమసౌకుమార్యము.

చేష్టాయథా

చేష్టాస్తు యావనోద్భూతకటాక్షాదయ ఈరితాః,