పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నపుమాటలచే తృప్తిపడనిదిగాను, చవతులయందు అసూయగలదిగాను, అపరాధములను ఓర్వనిదిగాను, ప్రణయకలహమందు ఈర్ష్యకలదిగాను, రతికేళులయందు స్తిమితగాక ఏకాంతమందు గర్వించి వ్యాపరించునదిగాను నుండును.

తృతీయయౌవనలక్షణం

అస్నిగ్ధతా నయనయోర్గండయోర్మానకాంతితా,
విచ్ఛాయతా ఖరస్పర్శో౽ప్యంగానాం శ్లథతా మనాక్.

87


అధరే మసృణో రాగః తృతీయే యౌవనే భవేత్,
తత్ర స్త్రీణామియం చేష్ఠ రతితంత్రవిదగ్ధతా.

88


వల్లభస్యాపరిత్యాగః తదాకర్షణకౌశలం,
అనారోపో౽పరాధేషు సపత్నీ ష్వప్యమత్సరః.

89

నేత్రములయందు తేటమాఱినదియు, చెక్కిళ్ల యందు వాడినదియు, దేహచ్ఛాయ తప్పినదిగాను, కఠినమైనస్పర్శము గలదిగాను, కొంచెము దేహపటుత్వము తప్పినదిగాను, పెదవులయెఱుపు మీఱినదిగాను ఉండునది తృతీయయౌవన మనఁబడును. ఈయౌవనముగల నాయిక వ్యాపారములు, రతితంత్రములయందు విశేషచాతుర్యము, నాయకుని విడువకయుండుట, నాయకుని స్వాధీనపఱుచుకొను పాండిత్యము, నాయకాపరాధములయందు అసూయ లేకయుండుట, సవతులయందు మాత్సర్యము లేకయుండుట మొదలయినవి.

తత్ర శృంగారయోగ్యత్వం రసాహ్లాదనకారణం,
ఆద్యద్వితీయయోరేవ న తృతీయస్య వర్ణ్యతే.

90

ఈమూఁడువిధముల యౌవనములయందును మొదటిరెండు యౌవనములకే రసములచే సంతోషపఱుచుటకు కారణమైన శృంగారయోగ్యత కలదు. మూఁడవయౌవనమునకు ఈయోగ్యత లేదు.