పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శఠనాయకలక్షణం

ప్రియాయామనురక్తాయాం గూఢవిప్రియకర్మకృత్,
అతశ్శఠ ఇతి ప్రోక్తః భావశాస్త్రవిచక్షణైః.

72

అనురాగముగల ప్రియకు గూఢముగ అహితముఁ జేయువాఁడు శఠుఁ డనఁబడును.

ఏతేషాం సహాయా నిరూప్యంతే

పీఠమర్దో విటశ్చేటః విదూషక ఇతి స్మృతాః,
చత్వారః కామతంత్రజ్ఞా ఏతేషాం సహకారిణః.

73

ముందు చెప్పినశృంగారనాయకులకు సహాయులగువారు పీఠమర్దుఁ డనియు, విటుఁ డనియు, చేటుఁ డనియు, విదూషకుఁ డనియు నలుదెఱంగు లగుదురు.

పీఠమర్దాదిలక్షణం

కించిదూనః పీఠమర్దః ఏకవిద్యో విటః స్మృతః,
సంధానచతురశ్చేటః హాస్యప్రాయో విదూషకః.

74

నాయకునికి కొంచెము తక్కువగా నుండువాఁడు పీఠమర్దుఁడు. కామశాస్త్రప్రవీణుఁడైయుండువాఁడు విటుఁడు. నాయికానాయకులకు సంధిచేయువాడు చేటుఁడు. హాస్యప్రధానుఁడై యుండువాఁడు విదూషకుఁడు.

అథ ఉద్దీపనవిభావో నిరూప్యతే

ఉద్దీపనశ్చతుర్ధా స్యాదాలంబనసమాశ్రితః,
గుణాశ్చేష్టాలంకృతయస్తటస్థాశ్చేతి భేదతః.

75

ఆలంబనవిభావము నాశ్రయించియుండు గుణములు చేష్టలు అలంకృతులు ఇవి మూఁడును, తటస్థములును కూడ ఉద్దీపనవిభావము నలుదెఱఁగులఁ బరగును.