పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆలంబనగుణా యథా

యౌవనం రూపలావణ్య సౌందర్యాణ్యభిరూపతా,
మార్దవం సౌకుమార్యం చేత్యాలంబనగతా గుణాః.

76

యౌవనము, రూపము, లావణ్యము, సౌందర్యము, అభిరూపత్వము, మార్దవము, సౌకుమార్యము, ఇవి ఆలంబనగుణములు.

యౌవనం నిరూప్యతే

సర్వాసామపి నారీణాం యౌవనం త్రివిధం మతం,
ప్రతియౌవనమేతాసాం చేష్టితాని పృథక్ పృథక్.

77

సమస్తస్త్రీలకును యౌవనము మూఁడు తెఱగులౌను. ఆయాయౌవనమున చేష్టలు వెవ్వేరుగ నుండును.

ప్రథమయౌవనలక్షణం

ఈషచ్చపలనేత్రాంతం స్మరస్మేరముఖాంబుజం,
సగర్వజరజోగంధమసమగ్రారుణాధరం.

78


లావణ్యోద్భేచరమ్యాంగం విలసద్భావసౌరభం,
ఉన్మీలితాంకురకుచం అస్ఫుటాంగికసంధికం.

79


ప్రథమం యౌవనం తత్ర వర్తమానా మృగేక్షణా,
అపేక్షతే మృదుస్పర్శం సహతే నోచ్చతాం రతేః.

80


సఖీకేళిరతా స్వాంగసంస్కారకలితాదరా,
న కోపహర్షౌ భజతే సపత్నీదర్శనాదిషు.

81


నాతిలజ్జావతీ కాంతసంభోగే కింతు శఙ్కతే,

కించిచ్చపలములైన కడకండ్లనుగలదిగాను, మన్మథునిచే వికాసము నొందిన ముఖపంకజము గలదిగాను, గర్వమువలన గలిగిన రజోగంధముతోఁ గూడినదిగాను, నిండుఎఱుపు లేనిపెదవులు గలదిగాను, లావణ్యముయొక్క