పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్థాయ్యనుభావసంబంధో యథా

.

జ్ఞాప్యజ్ఞాపకసంయోగ స్తథా స్థాయ్యనుభావయోః.

7

స్థాయి అనుభావములచే జ్ఞాపింపఁబడుచున్నదిగనుక స్థాయ్యనుభావములకు జ్ఞాప్యజ్ఞాపకభావము సంబంధమని చెప్పఁబడుచున్నది.

స్థాయివ్యభిచారిసంబంధో యథా

పోష్యపోషకసంయోగః స్థాయినాం వ్యభిచారిణాం,

స్థాయిభావములు వ్యభిచారిభావములచే పోషింపబడుచున్నదిగనుక స్థాయివ్యభిచారులకు పోష్యపోషకభావము సంబంధ మనఁబడుచున్నది.

అయం సూత్రస్థసంయోగశబ్దార్థః పరికీర్తితః.

8

ముందు చెప్పిన తెఱఁగు భేదములు సూత్రములో నుండెడు సంయోగశబ్దార్థములని చెప్పఁబడును.

రసోనామ

విభావైరనుభావైశ్చ వ్యభిచారిభి రేవ చ,
ఆనీయమానస్వాదుత్వం స్థాయిభావో రసస్స్మృతః.

9

స్థాయి విభావానుభావవ్యభిచారిభావములచే మనోజ్ఞత్వమును పొందింపబడి రసమగుచున్నది.

నిష్పత్తిర్నామ

.

కార్యోత్ప త్తిర్విభావస్య కార్యజ్ఞప్తి స్తతఃపరం,
అనుభావస్య కార్యస్య సంపుష్టిర్వ్యభిచారిణః.

10


ఇతి సూత్రస్థనిష్పత్తిశబ్దార్థః పరికీర్తితః.

విభావమునకు కార్యమును గలుగఁజేయుటయలను, అనుభావమునకు కార్యమును జ్ఞాపించుటయును, వ్యభిచారిభావమునకు కార్యమును పోషించుటయును, నిష్పత్తిశబ్దార్ధమని చెప్పఁబడును.