పుట:భరతరసప్రకరణము.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విభావో నిరూప్యతే

ఆలంబనోద్దీపనాత్మా విభావో ద్వివిధో మతః.

11

విభావము ఆలంబనవిభావమనియును, ఉద్దీపనవిభావమనియును, ఇరుదెఱఁగులుగఁ జెప్పఁబడినది.

ఆలంబనవిభావో యథా

యానాలంబ్య ప్రజాయంతే రత్యాదిస్థాయినో౽పి చ,
ఆలంబనాఖ్యాస్తే ప్రోక్తా నాయికాద్యా విచక్షణైః.

12

ఏవస్తువుల నాశ్రయించి రతి మొదలగు స్థాయిభావములును రసములును గలుగుచున్నవో నాయిక మొదలగు ఆవస్తువులు ఆలంబనములని భావశాస్త్రప్రవీణులచేఁ జెప్పఁబడెను. బ్రిట

స్థాయిరసాలంబనభూతా నాయికా యథా

రసాలంబనభూతా యా నాయికాత్ర నిరూప్యతే,
సా స్వీయా పరకీయేతి సామాన్యేతి త్రిధా మతా.

13

ఏనాయిక రసమునకు నాధారముగఁ జెప్పఁబడుచున్నదో ఆనాయిక స్వీయ, పరకీయ, సామాన్య అని మూఁడువిధముల నుండును.

స్వీయాలక్షణం

సంపత్కాలే విపత్కాలే యా న ముంచతి వల్లభం,
శిలార్జవగుణోపేతా సా స్వీయా పరికీర్తితా.

14


ముగ్ధా మధ్యా ప్రగల్భేతి త్రేధా సా తు నిగద్యతే,

సంపత్కాలమందును, విపత్కాలమందును, శీలము, ఆర్జవము మొదలగుసద్గుణములు గలిగి నాయకుని విడువక యున్నట్టి స్త్రీ స్వీయయని చెప్పఁబడును. అది ముగ్ధ యనియును, మధ్య యనియును, ప్రగల్భ యనియును మూఁడువిధములు గలది.