పుట:నృసింహపురాణము.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

81


బరమానందనిరూఢి నొండొకటియున్ భావింప కేతెంచున
ప్పురుషశ్రేష్ఠునిఁ జూచి దైత్యవిభుఁ డుద్భూతాధికోద్వేగుఁడై.

6


చ.

కవిదెసఁ జూచి వీఁడు కడుకష్టుఁడు వీనిమనోగతంబునం
దవిలినదైవ మెవ్విధులఁ దక్కద యక్కట యింకఁ జేయనే
మి వడువు గల్గు నీశిశునిమే నడితోడన తెల్పి తెల్పి యీ
యవినయబుద్ధి మాన్పఁగలయంతయు నింకను నాడి చూతమే.

7


క.

కాని తెఱఁగైన మనకును, వీనిదెసం గార్య మేమి వెడలవడత మె
చ్చోనైన నుండుఁ గాకను, దానవపతి మాటలఁ గవి దగుఁ దగు ననియెన్.

8


వ.

ప్రహ్లాదుండును తదాస్థానంబుఁ దఱియంజొచ్చి తండ్రికి నాచార్యునకు నమస్క
రించినం గావ్యుం డతని నాసీనుండ వగుమని పనిచిన నట్లచేసె. నాసమయంబున.

9


ఆ.

అతని జూచి యసురులందఱుఁ బెలుచడెం, దములు కలఁగి కరము దైన్యమంద
బాలభానుఁ గనిన బహుళనీలోత్పల, షండ మనఁగఁ బోలుచుండెఁ గొలువు.

10


క.

దితివంశవల్లభుఁడు భృగు, సుతువదనమునందుఁ దనకుచూడ్కి నిలిపి కు
త్సితుఁ డగువీనికిఁ జెప్పుడు, మతిగానని దుష్పథంబు మానుతెఱంగున్.

11


ఉ.

వేఁదుఱు గొన్నమానవుని వేమఱుగంటియు బిట్టుగాల్చియున్
మోఁదియు నీటఁద్రొక్కియును మున్కొని తీర్పఁగ వండంగువెజ్జు న
ట్లేఁ దగ నిన్నిచందముల నీతని దీర్చుటకై పెనంగితిన్
బేఁదఱికంబు గట్టుకొని బెట్టుగఁ జిక్కితి నేమి సేయుదున్.

12


వ.

అన శుక్రుఁడు ప్రహ్లాదు నాలోకించి.

13


శా.

అన్నా! బాధలఁ బొంద నేల జనకాజ్ఞాయత్తచిత్తుండవై
యున్నన్ సేమము గాదె? తండ్రుల ప్రియం బొందించుటం బోలఁగా
నెన్నన్ ధర్మము గల్గునే? గురుహితం బెబ్భంగి దుష్కర్మమై
యున్నన్ బుణ్యపదంబు గా బుధజనం బూహించు ధర్మస్థితిన్.

14


క.

జననీజనకుల కప్రియ, మనజన సద్ధర్మమైన నది దురితమకా
మును లుగ్గడింతు రది నీ, మనమునఁ దలపోయవలదె మహితవిచారా.

15


ఆ.

అనినఁ గేలు మోడ్చి యద్దానవాన్వయా, చార్యుఁ జూచి వినయసంప్రయోగ
కలితచిత్తుఁ డగుచు గంభీరరవమున, నిటుల ననియె బాలుఁ డెల్ల వినఁగ.

16


క.

మీ రరయనిధర్మంబుల, మేరలు నెఱుకలును గలవె మీకుం దగవే
నారాయణభక్తిపరత, వారించెద ననుట యిట్లు వైదికవర్యా!

17


ఆ.

మీరు గురులుగారె మీమాట యతనికి, వినఁగవలదె కలుషవృత్తి విడిచి
వాసుదేవుమీఁది వైరంబు దక్కి న, ర్తిల్లు గురువు గాఁగఁ దెలుపవలదె?

18


క.

తామసుఁ డితండు విష్ణుమ, హామహిమలకొలఁది యెఱుఁగఁ డద్దేవుదెసన్