పుట:నృసింహపురాణము.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

82

నృసింహపురాణము


వేమాఱు నలుగనంతయు, సోమించిన మడిని బ్రదుకు సులభంబగునే.

19


గీ.

తల్లిదండ్రులకును వెసఁ దగుహితంబు, చెప్పుదురు గాక యిపుడు నిషిద్ధమైన
యుభయలోకవిరుద్ధమహోగ్రవృత్తి, కార్యముగఁ జెప్పు టెందును గలదె యనఘ!

20


వ.

అవధరింపుము.

21


సీ.

వాసుదేవునిపాదవనరుహంబులభక్తి తగదనుతండ్రియుఁ దండ్రి గాఁడు
వేదచోదిత మైనవిష్ణుధర్మమునకుఁ గోపించుగురుఁడును గురుఁడు గాఁడు
భవదుఃఖములు మాన్ప, బ్రభువైనహరిసేవ వెడలించుహితుఁడును హితుఁడు గాఁడు
పరయోగమత మగువైష్ణవిజ్ఞానంబు వదలినచదువును జదువు గాదు


గీ.

కేశవాకారలీలలు గీలుకొని ము, దంబుఁ బొందనితలఁపును దలఁపు గాదు
మాధవస్తోత్రఘనసుధామధురరుచులఁ, జిలుకకుండెడుజిహ్వయు జిహ్వ గాదు.

22


చ.

పురుషగుణంబు మేనఁగలపోణిమి నొందినవాఁడు మేలు కీ
డరయఁగఁ జాలుబుద్ధి బొలుపారినవాఁడు సుఖంబు నాయువున్
జిరముగఁ గోరువాఁడు సరసీరుహనాభు ముకుందు నిందిరా
వరు భజియింప నొల్లఁడఁటె వానికి నెక్కడి వేశుభంబులున్.

23


ఉ.

ఊషరబీజముల్ భసితయోజ్యఘృతంబులు షండకన్యకా
న్వేషణముల్ పయోధిగతవృష్టితతుల్ మృగతృష్ణికాంబుగం
డూషలు దుర్గకాననకఠోరితచంద్రికవేదమూకస
ద్భాషలు విష్ణుమంగళకథావిముఖాత్ములదుష్టజన్మముల్.

24


క.

మోహాంధుఁడు దుర్గతిపద, సాహసికుఁడు బహుళదురితసాగరవీచీ
గాహనశీలుం డాత్మ, ద్రోహిగదా విష్ణుభజనదూరుఁడు ధరణిన్.

25


వ.

అని పలికి హిరణ్యకశిపు నాలోకించి.

26


క.

నిన్నింతవానిఁ జేసిన, యన్నాలుగుమోములతఁడు హరిపొక్కిటియం
దున్నవెలిదమ్మి యీనిన , కున్న యగుట తెలిసి విడువు కోపము తండ్రీ.

27


క.

హరికంటెఁ బరము లే దిది, పరమార్థము నీవు దీనిఁ బాటింపుము సు
స్థిరముఁగఁ దలఁపు మతనిమ, చ్చరమునఁ గన్న యది తలతాెఁ చలమో ఫలమో.

28


వ.

నావుడు నేయిపోసిన మండునగ్నియుంబోలె నగ్గలంబైన కోపంబు దీపింప నిలింప
వైరి నిజసేవాగతుఁడై యున్నదండధరుఁ జూచి నీవు సకలప్రాణిసంహరణాధికారధు
రీణుండవు కావున నిప్పాపాత్మునిపాపంబున కనురూపంబుగా నాగ్రహింప యాత
నలం బనుపుమని యనుశాసించినఁ బ్రసాదంబని యయ్యంతకుం డనంతధ్యానపర
వశుం దనవశంబు చేయ సమకట్టి.

29


ఉ.

కింకరకోటిఁ బిల్చి మదిఁ గింక మొగంబున నంకురింపఁగా
జంకెలు మిక్కుటంబుగఁ బ్రచండపుదండముఁ గేలఁ బూని ని