పుట:నృసింహపురాణము.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

పంచమాశ్వాసము

శ్రీకరకటాక్షనిగమ
శ్లోకితవివిధావధాన సుకశరణభుజ
ప్రాకారకృపానిత్య
స్వీకార యహోబలేశ శ్రీనరసింహా.

1


వ.

దేహ రోమహర్షణుండు మహర్షుల కిట్లనియె. నివ్విధంబునం బటుశస్త్రపాతంబు
మొదలుగా దైత్యనాయకుండు చేయునపాయంబు లనేకంబుల నెందును దగులుప
డక నిగుడుప్రకటితాహ్లాదుం డగుప్రహ్లాదుచందంబుఁ గనుచుం దజ్జనని భయవిస్మ
యానందంబులసందడిం బడినడెందంబుతోడ భవిష్యత్కాలవిపాకంబునకు నాశం
కిత యగుచు నుండు నంత.

2


క.

కట్టినకట్టులు దనువున, దెట్టిన పెనుకొండపొదలు దీఱిచికొనుచున్
బిట్టుజలధి నెడలినయా, దిట్టనితెఱఁ గసురవిభుఁడు తెలియన్ వినియెన్.

3


వ.

ఇట్లు బహుభంగులఁ దనకావించుకల్మషంబుల ముసిముట్టక మెఱయు నాజగజెట్టి
చందంబు విని డెందంబున భయంబును నద్భుతంబునుం గోపంబును ముప్పిరిగొన
హిరణ్యాక్షపూర్వజుండు గర్వంబువాఁడిమియుఁ జిత్తంబువేఁడిమియు మాత్సర్యంబు
పోడిమియు దరంకి పెఱకులమెఱుంగుటమ్ములు మెఱమినతెఱంగున నతనిచరిత్ర
స్మరణంబులు చిత్తోత్కంపంబు నొనరింపఁ గంపితశరీరుండును భృకుటీవికారుండు
ను గల్పితస్వేదసంచారుండును నగుచుఁ దద్వధోపాయంబున కుపాయం బూహించి
యెద్దియుం గానక కలుచపడి పెలుచ నంతిపురంబు వెలుపడి కొలువుకూటంబు
నకు వచ్చి సింహాసనాసీనుండై పెద్దలునుం బ్రెగ్గడలును దొరలునుం బరివేష్టింపఁ
గొలువుండి కొడుకుం బిలిపించిన.

4


క.

బహుమేఘపటలపరివృత, సహస్రకిరణుండపోలెఁ జనుదెంచె జగ
న్మహితుఁడు ప్రహ్లాదుఁడు దు, స్సహతేజుఁడు ఘోరదనుజసంవేష్టితుఁడై.

5


మ.

హరినామాంకము లుగ్గడించుచు ముకుందానేకచారిత్రముల్
వరుసం గీర్తన సేయుచున్ వరదు తత్త్వవ్యాప్తిఁ జింతించుచున్