పుట:నృసింహపురాణము.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

77


గీ.

యూరకుండెడునీచుల కొదవు గరిమ, వానివెరవున నెయ్యది వచ్చుఁ జెపుమ
యయిన నుద్యోగి గావలె నండ్రు బుధులు, భాగ్య మిట్టిది యని కానఁబడదు గాన.

163


క.

కావున ముక్తికి యత్నము, గావింపఁగవలయు సమత గల్గుటఁ గోరం
గావలయు నెప్పుడును స, ద్భావంబున సమత యవ్విధం బండ్రేనిన్.

164


క.

చెప్పినమాటలె పలుమఱుఁ, జెప్పంగా వలసె నీదుచిత్తము చొరమిన్
దప్పకయ విన్నవించెద, నొప్పుగఁ గృప నవధరింపు మూర్జితచరితా!

165


ఉ.

దైవతదైత్యమానుషకదంబములోనుగఁ గల్గుజంగమ
స్థావరభూతసంచయము సర్వము విష్ణుశరీర మిందులో
నేవిధి నేశరీరమున కించుకనొప్పియుఁ జెందకుండఁగాఁ
గేవిలసత్కృపానిరతి గీల్కొనియున్న సమత్వ మారయన్.

166


చ.

విను దనుజేంద్ర యిట్టిసమవృత్తిఁ జరించువివేకశాలికిన్
వనరుహలోచనుం డజుఁ డవార్యుఁ డచింత్యుఁ డనంతుఁ డచ్యుతుం
డెనయఁగ మెచ్చు నట్టిపరమేశ్వరు మెచ్చొనరించుతీవ్రసం
జననజరానిరాససవిశారదసారసమగ్రసౌఖ్యముల్.

167


మహాస్రగ్ధర.

అనినం గల్పాంతవాత్యాహతవిబుధనగోగ్రాకృతిన్ హేమసింహా
సనభాగోత్తానవేగోజ్జ్వలుఁడు దశనవిస్పష్టదంష్ట్రాధరోష్ఠుం
డును రోషోత్కంపతీవ్రుండును ఘనరభసాటోపదీప్తుండు నై య
ద్దనుజుం డాపుణ్యువక్షస్థలముఁ గడువడిం దాఁచె నిశ్శృంఖలాంఘ్రిన్.

168


వ.

ఇవ్విధంబునం దాఁచి.

169


ఉ.

కోలుమసంగి చేచఱచికొంచు మొగంబునఁ గన్నుఁ గోనలన్
రాలఁగ నిప్పు లీత్రిభువనంబుల నొక్కట మ్రింగఁ జూచెనో
కాలుఁడొ యీతఁ డింతటికిఁ గాలము నిండెనొ కాక యంచు భూ
తాలి దలంక నిల్చి యసురాధిపుఁ డి ట్లని పల్కె బంట్లతోన్.

170


ఆ.

ఓయి విప్రజిత్త! యోయి రాహువ! యోయి, బలుఁడ! రండు వీనిఁ బట్టిపెట్టి
చటులనాగపాశసంచయంబులఁ గట్టి, యబ్ధినడుమఁ ద్రొక్కుఁ డదటణంగ.

171


క.

ఇటు సేయకున్న నిటమీఁ, దట మనయసురాన్వయంబుఁ దక్కినజగమున్
గుటిలుఁ డగువీనిమాటలఁ, దటమటగమనంబు లూని తప్పఁగ నడుచున్.

172


చ.

మనదెనఁ గీడు లేదు పలుమాఱును జప్పిడినోరి శత్రుకీ
ర్తన మిటు సేయఁగాఁ దగదు రా యని యిమ్మెయిఁ జాటి చెప్పినన్
వినఁడు దురాత్ము లైనయవివేకులకున్ బ్రతికార మెమ్మెయిన్
మును గలదే వెసం జదియ మోదుట చింపుట దక్క నెక్కడన్.

173