పుట:నృసింహపురాణము.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

76

నృసింహపురాణము


మఱియు వలయువిషయంబుల వివరించి చెప్పుమా యనఁ బ్రహ్లాదుం డాదైతేయప్రభు
వునకు నభివందనంబుఁ జేసి చేతులు మొగిడ్చి వినయవినమితమస్తకుం డగుచు నిట్లనియె.

153


చ.

ఒకటఁ గొఱంత లేదు గురునొద్ద నృపాలనయోపచారముల్
సకలము నభ్యసించితి నిజం బదిమంచివిగావు దేవ యే
నొకగతి విన్నవింతుఁ బుయిలోడక యిప్పుడు దాని నీ వొకిం
చుకపడి చిత్తగింపు మనసూయుఁడపై మదిఁ గింక వాయఁగన్.

154


ఉ.

సామము తొల్త దాన ముపజాపము దండము వెండియేలుకో
లేమఱు నీయుపాయములు విద్విషుఁ డాదిగ మువ్వురందు నె
ట్లేమెయి నెట్లు పొందుపడు నెవ్వనియం దది య ట్లొనర్పఁగా
సేమము గల్గు రాజునకు సిద్ధపదం బెద్ది నీతిపద్ధతిన్.

155


చ.

విను మిదియెల్ల నామది వివేకముచొప్పునఁ జెప్ప నప్రయో
జనములు తండ్రి మిత్రుఁ డన శత్రుఁ డనంగ సముం డనంగ వీఁ
డని యెఱుఁగం ద్రికాలములయందును సాధ్యము తొల్తఁ గల్గ సా
ధన మట తోఁచుఁగాత వితథంబుగ సాధన మూర కేటికిన్.

156


క.

మేనుల కెల్లను జీవుఁడు, తానే గోవిందుఁ డొకఁడు తండ్రీ! యున్నాఁ
డానిక్కము తన కబ్బెను, గానుపురిపుమిత్రమధ్యగణనకుఁ బొలమై.

157


చ.

నిఖిలజగన్మయుండు హరి నీకును నాత్ముఁడ యెంచి చూడఁగా
నఖిలశరీరధారులకు నాత్ముఁడు దీని నిజం బెఱుంగు చి
త్సుఖభరితుండు మాయలకుఁ జొప్పడఁ డప్పని గాన ముక్తి కు
న్ముఖత వహింపఁగావలయు మోహముఁ బాయఁగఁ ద్రోచి భక్తిమైన్.

158


క.

మిడుఁగు ఱనితలచుబాలుఁడు, మిడుగురుఁబుర్వుఁ గని మేనమిడికెడుజనుఁడున్
బొడుగున దగుప్రోలింతయు, జడనిధిగాఁ జూచు నవల జారనితెలివిన్.

159


వ.

అ ట్లగుటం జేసి.

160


క.

పెడవిద్య లెవ్వియును భవ, ముడుపఁగలే వాత్మబంధ ముడుపునదియ యె
క్కుడువిద్య యెట్టివిద్యలు, దొడఁగుపనియ మంచిపని విధూతకలంకా.

161


క.

ఇదియంతయుఁ దగఁ గనుఁగొని, మది నిస్సారంపువిద్య మరుఁగక బంధ
చ్ఛిదఁ జేయు నాత్మవిద్యకు, నొదవఁ దొడఁగినాఁడ నుడుగ నుద్యమ మెట్లున్.

162


సీ.

ఉద్యోగముల కెల్ల నొదవునె ఫలసిద్ధి యెవ్వాఁడు దొలుమేన నెంతఁ జేసె
నంతియ వానికి నబ్బునిబ్బామున శ్రీలు విద్యలు నెల్లమేలు నాత్మఁ
గోరనివాఁడును గోరి యోపినయంత నుత్సహింపనివాఁడు నొకఁడు గలఁడె
శూరత లేక యుదారత లేక యేతెలివియు లేక యేతెఱఁగు లేక